FINANSHUSET I FREDENSBORG A/S

Jernbanegade 34

3480 Fredensborg


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2017
Claus Israel Andersen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenFINANSHUSET I FREDENSBORG A/S
Jernbanegade 34
3480 Fredensborg
Telefonnummer:48476700
Fax:48476800
CVR-nr:10140315
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

LEDELSESPÅTEGNING


Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Finanshuset i Fredensborg A/S.

Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.
 


Fredensborg, den 29/11/2017

Direktion
Kim ValentinBestyrelse
Peter Jørgen Kjølbye
Claus Israel Andersen
Kim Valentin

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabet har i regnskabsåret 2015/16 fortsat de forudgående års aktiviteter i samme omfang som tidligere.


Det i foregående år igangsatte udviklingsprojekt forventes afsluttet i næste rengskabsår.

 

Derfor anses det foreliggende resultat for acceptabelt.


Begivenheder efter regnskabets afslutning

 

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med åreregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen  indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, driftsmidler og andet.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og - tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCE

 

Materielle- og finansielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af foretagne lineære afskrivninger.

De anvendte afskrivningssatser er beregnet efter følgende åremål:

Driftsmidler                                           5 år                     
Goodwill                                               7 år

Driftsmidler med en anskaffelsessum på kr. 13.200, eller med en forventet levetid på under 3 år, udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender ved aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver optages ikke i regnskabet.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %

 

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi


 

 

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Nettoomsætning 7.994.895 6.897.519
Eksterne omkostninger -1.544.424 -1.530.686
Bruttoresultat 6.450.471 5.366.833
Personaleomkostninger 1 -6.059.616 -5.213.197
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -17.582 -43.214
Resultat af ordinær primær drift 373.273 110.422
Andre finansielle indtægter 3.921 783
Øvrige finansielle omkostninger -51.987 -48.385
Ordinært resultat før skat 325.207 62.820
Skat af årets resultat 351
Årets resultat 325.558 62.820
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 325.558 62.820
I alt 325.558 62.820

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
     Udviklingsprojekter under udførelse 1.206.693 1.057.585
Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.206.693 1.057.585
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5.935 23.516
Materielle anlægsaktiver i alt 5.935 23.516
Anlægsaktiver i alt 1.212.628 1.081.101
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 766.298 532.378
Igangværende arbejder for fremmed regning 658.472 703.836
Tilgodehavende skat 67.000 90.000
Andre tilgodehavender 49.710 122.023
Tilgodehavender i alt 1.541.480 1.448.237
Likvide beholdninger 318.310 150.780
Omsætningsaktiver i alt 1.859.790 1.599.017
Aktiver i alt 3.072.418 2.680.118

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 201.595 -123.963
Egenkapital i alt 701.595 376.037
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.370.823 2.304.081
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.370.823 2.304.081
Gældsforpligtelser i alt 2.370.823 2.304.081
Passiver i alt 3.072.418 2.680.118

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 5990553 5155157
Pensionsbidrag    
Andre omkostninger til social sikring 69063 58040
  6059616 5213197

 

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Ingen bistand Niels P. Hansen Hestetangsvej 90 3520 Farum 101403152016-07-012017-06-30 101403152016-07-012017-06-300 101403152016-07-012017-06-300 101403152016-07-012017-06-301 101403152016-07-012017-06-302 101403152015-07-012016-06-30 101403152016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 101403152015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 101403152017-06-30 101403152016-06-30 iso4217:DKK