LÆGÅRDS MALERFIRMA ApS

Gammelbyvej 1

7500 Holstebro


Årsrapport

1. maj 2015 - 30. april 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/09/2016
Jørn Kjær Iversen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLÆGÅRDS MALERFIRMA ApS
Gammelbyvej 1
7500 Holstebro
CVR-nr:32281672
Regnskabsår:01/05/2015 - 30/04/2016
BankforbindelseNordea
Helgolandsgade 20
7500 Holstebro
RevisorRevisionsfirmaet Iversen & Hald
Brotorvet 6
7500 Holstebro
DK Danmark
CVR-nr:36115432
P-enhed:1019836211

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Lægårds Malerfirma ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015  - 30. april 2016.

 

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holstebro, den 08/09/2016

Direktion
Helge Lægaard Jensen
Gitte FlyRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Lægårds Malerfirma ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Lægårds Malerfirma ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig
kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Holstebro, 08/09/2016Preben Hald
registreret revisor
Revisionsfirmaet Iversen & Hald
CVR: 36115432

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.


Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. 

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Selskabets ledelse har valgt at anvende bestemmelserne i Årsregnskabslovens § 32 om at sammendrag

posterne nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.


Nettoomsætningen omfatter indtægter fra salg af handelsvarer og ydelser der indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.


Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar         5 - 7 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunkt. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. 


Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuel niveau.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital, udbytte
Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære ge-
neralforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte
nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.625.171 2.442.084
Personaleomkostninger 1 -2.439.561 -2.429.206
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -57.539 -69.966
Resultat af ordinær primær drift 128.071 -57.088
Andre finansielle indtægter 2 34.808 49.444
Øvrige finansielle omkostninger 3 -29.872 -48.145
Ordinært resultat før skat 133.007 -55.789
Skat af årets resultat -29.720 7.592
Årets resultat 103.287 -48.197
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 100.000 0
Overført resultat 3.287 -48.197
I alt 103.287 -48.197

Balance 30. april 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Goodwill 74.667 102.667
Immaterielle anlægsaktiver i alt 74.667 102.667
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 37.815 67.354
Materielle anlægsaktiver i alt 37.815 67.354
Anlægsaktiver i alt 112.482 170.021
Råvarer og hjælpematerialer 50.573 58.383
Varebeholdninger i alt 50.573 58.383
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 242.388 196.794
Igangværende arbejder for fremmed regning 60.000 41.542
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 704.027 676.870
Udskudte skatteaktiver 52.285 39.606
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 0 210.708
Periodeafgrænsningsposter 30.497 30.592
Tilgodehavender i alt 1.089.197 1.196.112
Omsætningsaktiver i alt 1.139.770 1.254.495
Aktiver i alt 1.252.252 1.424.516

Balance 30. april 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 7.152 3.865
Forslag til udbytte 100.000 0
Egenkapital i alt 232.152 128.865
Gæld til banker 365.185 598.688
Leverandører af varer og tjenesteydelser 69.855 110.068
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 49.329 6.715
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 535.731 580.180
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.020.100 1.295.651
Gældsforpligtelser i alt 1.020.100 1.295.651
Passiver i alt 1.252.252 1.424.516

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 3.865 0 128.865
Årets resultat 3.287 100.000 103.287
Egenkapital, ultimo 125.000 7.152 100.000 232.152

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Løn og gager 2.095.008 2.077.365
Pensionsbidrag 269.472 272.518
Andre omkostninger til social sikring 75.081 79.323
  2.439.561 2.429.206

2. Andre finansielle indtægter

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 27.157 26.095
Andre finansielle indtægter 7.651 23.349
  34.808 49.444

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2015/16 2014/15
  kr. kr.
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder

 

215

 

2.243

Andre finansielle omkostninger 29.657 45.902
  29.872 48.145

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er at drive malervirksomhed.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter med en ydelse på tkr. 47 i årene 2016/17, 
og 2017/18 og tkr. 10 i 2018/19.

 

Selskabet er sambeskattet med Lægård Holding ApS. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen fremgår af årsrapporten for Lægård Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. 

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på tkr. 3 for 1 arbejde.


Bortset herfra er der ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

 

false false false false true 01/05/2014 30/04/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Iversen & Hald Brotorvet 6 7500 Holstebro 322816722015-05-012016-04-30 322816722015-05-012016-04-301 322816722015-05-012016-04-300 322816722015-05-012016-04-301 322816722014-05-012015-04-30 322816722015-05-012016-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722014-05-012015-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722014-05-012015-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722016-04-30 322816722015-04-30 322816722015-05-01fsa:ContributedCapitalMember 322816722015-05-01fsa:RetainedEarningsMember 322816722015-05-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722015-05-01 322816722015-05-012016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722015-05-012016-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722016-04-30fsa:ContributedCapitalMember 322816722016-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722016-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK