ARKITEKTFIRMAET POVL KREBS ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
13/07/2015
Bent Andrup
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenARKITEKTFIRMAET POVL KREBS ApS
Ordrup Jagtvej 8
2920 Charlottenlund
Telefonnummer:33339330
Fax:33309340
CVR-nr:30351703
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorStatsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup
Herlev Bygade 40, 1.
2730 Herlev
DK Danmark
CVR-nr:15592354
P-enhed:1000948120

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for året 1. januar 2014-31. december 2014 for Arkitektfirmaet Povl Krebs ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014-31. december 2014.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Charlottenlund, den 04/07/2015

Direktion
Povl Wiberg Krebs


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da betingelserne for fravalg af revisor er opfyldt har ledelsen besluttet at fravælge revision for næste regnskabsår.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til direktionen i Arkitektfirmaet Povl Krebs ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Arkitektfirmaet Povl Krebs ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Herlev, 04/07/2015Bent Andrup
statsautoriseret revisor
Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive arkitekt- og designvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 112.518, hvilket anses for utilfredsstillende.

 

Den bogførte egenkapital udgør pr. 31. december 2014 kr. 64.954.

 

Forventet udvikling

Direktionen forventer en fornuftig udvikling i selskabets driftsresultat for året 2015.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter min opfattelse ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg eller fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og nominelt beløb.

Ved indregning og måling må tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Periodisering
Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger.

Indtægtskriterium
Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet.
Af konkurrencemæssige hensyn er nettoomsætningen ikke oplyst, idet betingelserne i årsregnskabslovens § 32 er opfyldt.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, leje og salg m.v..

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Immaterielle og materielle anlægsaktiver er optaget til anskaffelsespris med fradrag af lineære afskrivninger over aktivernes levetid.
De forventede levetider er:
Andre anlæg, inventar 4 år

Tilgodehavender
Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder
Igangværende arbejder værdiansættes til indkøbte materialers kostpris med tillæg af honorararbejde til beregnet kostpris.

Gældsforpligtelser
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst inkl. tillæg, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteværdier, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%. Der er ikke aktiveret udskudt skatteaktiv.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 828.515 885.795
Personaleomkostninger 1 -521.211 -408.738
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 -1.042
Andre driftsomkostninger -196.015 -112.280
Resultat af ordinær primær drift 111.289 363.735
Andre finansielle indtægter 1.229 454
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 112.518 364.189
Ekstraordinære indtægter 0 223.482
Ekstraordinært resultat før skat 0 223.482
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 112.518 587.671
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 112.518 587.671
I alt 112.518 587.671

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 2 0 0
Deposita 21.000 12.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 21.000 12.000
Anlægsaktiver i alt 21.000 12.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.094 8.750
Igangværende arbejder for fremmed regning 120.948 60.000
Periodeafgrænsningsposter 5.940 19.524
Tilgodehavender i alt 155.982 88.274
Likvide beholdninger 358.579 202.065
Omsætningsaktiver i alt 514.561 290.339
Aktiver i alt 535.561 302.339

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 306.000 306.000
Overført resultat -241.046 -353.564
Egenkapital i alt 3 64.954 -47.564
Leverandører af varer og tjenesteydelser 290.305 139.895
Anden gæld 180.302 210.008
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 470.607 349.903
Gældsforpligtelser i alt 470.607 349.903
Passiver i alt 535.561 302.339

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 417382 304839
Pensionsbidrag 98088 98081
Andre omkostninger til social sikring 5741 5818
  521211 408738

2. Materielle anlægsaktiver i alt

  Andre anlæg , inventar
  kr.
Kostpris primo 86950
Tilgang 0
Afgang -0
Kostpris ultimo 86950
   
Af- og nedskrivning primo 86950
Årets afskrivning 0
Tilbageførsel ved afgang -0
Af- og nedskrivning ultimo 86950
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0
 

 

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 306000 -353564 0 -47564
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 112518 0 112518
Egenkapital ultimo 306000 -241046 0 64954

 

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:


Direktør Povl Krebs, Frølichsvej 30, 2920 Charlottenlund.

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Bent Andrup Herlev Bygade 40 2730 Herlev 303517032014-01-012014-12-31 303517032014-01-012014-12-311 303517032014-01-012014-12-310 303517032013-01-012013-12-31 303517032014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 303517032013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 303517032014-12-31 303517032013-12-31 iso4217:DKK