Landstrygeren 2015 ApS

Vesterbrogade 208

1800 Frederiksberg C


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/04/2018
Said Amhamdi
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLandstrygeren 2015 ApS
Vesterbrogade 208
1800 Frederiksberg C
CVR-nr:36984198
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorAJOUR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR-nr:33150482
P-enhed:1016290358

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Landstrygeren 2015 ApS.                                        
                                        
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.                                        
                                        
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.     


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.                            


Frederiksberg, den 04/04/2018

Direktion
Said Amhamdi

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2018 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i Landstrygeren 2015 ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Landstrygeren 2015 ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen per 31. december 2017 for Landstrygeren 2015 ApS, resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse for regnskabsåret 2017 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende oplysninger.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med internationale standarder om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), opgaven om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskabet og regnskabsaflæggelsen til at assisterer Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav i FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificerer nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Kgs. Lyngby, 04/04/2018Michael Bo Andersen , mne29496
Statsautoriseret revisor
AJOUR REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 33150482

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet                                        
Selskabets aktivitet består i at foretage kørselsarbejde samt hermed beslægtet aktiviteter.                                        
                                        
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold                                        
Årets resultat er opgjort til                                                                   kr.   -142.445        
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på                           kr.    341.403        
Selskabets egenkapital androg                                                             kr.    116.273        
Fri egenkapital androg                                                                         kr.     66.273        
                                        
Årets resultat anses for utilfredsstillende.                                        
                                        
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning                                        
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.                                        
                                  
Forventet udvikling                                         
Direktionen anser som nævnt resultatet for utilfredsstillende. Der forventes et positivt resultatet for regnskabsåret 2018.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Resultatopgørelse                                        
                                        
Nettoomsætning                                        
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen når ydelsen har fundet sted. Nettoomsætningen excl. moms. Af konkurrencemæssige hensyn er alene bruttofortjenesten anført i det officielle Årsregnskab, jf. Årsregnskabslovens § 32. 

                            
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.         
                                        
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.                                      
    
Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.                                       
                                        
Udskudt skat
Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.                                        
                                        
Balance  
                                     
                                        
Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.                                                                   
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.                                        
                                        
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.                                        
                                        
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid :                                                                      
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                        3-5    år            
                                        
Småanskaffelser og software udgiftsføres i.h.t. de skattemæssige regler.                                        
                                                         
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.                                        
                                        
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.                                       
                                        
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.                                       
                                         
Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.                                               
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.                                         
                                         
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.                                        
                                         
Gældsforpligtelser
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.   

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 196.637 380.252
Personaleomkostninger 1 -334.586 -104.031
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 0 0
Resultat af ordinær primær drift -137.949 276.221
Andre finansielle indtægter 0 0
Øvrige finansielle omkostninger -4.496 -4.583
Ordinært resultat før skat -142.445 271.638
Skat af årets resultat 3 0 -62.920
Årets resultat -142.445 208.718
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -142.445 208.718
I alt -142.445 208.718

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0
Anlægsaktiver i alt 0 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 74.844 85.270
Periodeafgrænsningsposter 85.901 67.776
Tilgodehavender i alt 160.745 153.046
Likvide beholdninger 180.658 336.492
Omsætningsaktiver i alt 341.403 489.538
Aktiver i alt 341.403 489.538

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 50.000 50.000
Overført resultat 66.273 208.718
Egenkapital i alt 116.273 258.718
Hensættelse til udskudt skat 0 0
Hensatte forpligtelser i alt 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 12.000 12.000
Skyldig selskabsskat 0 65.059
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 213.130 153.761
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 225.130 230.820
Gældsforpligtelser i alt 225.130 230.820
Passiver i alt 341.403 489.538

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 50.000 208.718 0 258.718
Betalt udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 -142.445 0 -142.445
Egenkapital, ultimo 50.000 66.273 0 116.273

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2015/16
  kr. tkr.
Løn og gager -329.998 -103
Andre omkostninger til social sikring -4.588 -1
  -334.586 -104

 

Antal medarbejdere i gennemsnit  1

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2017 2015/16
  kr. tkr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 0
  0 0

3. Skat af årets resultat

  2017 2015/16
  kr. tkr.
Aktuel skat 0 -63
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  0 -63

4. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen er ikke inddelt i separate klasser.    

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har en samlet leasingforpligtelse på tkr. 319 pr. 31. december 2017

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpartshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Said Amhamdi

Nærtstående parter

Selskabet har følgende nærtstående parter:

 

Bestemmende indflydelse                
Said Amhamdi, hovedkapitalejer og direktør 

false false false false true 08/08/2015 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Ajour Revision ApS Kirkebjerg Allé 86, 1. tv. 2605 Brøndby 369841982017-01-012017-12-31 369841982017-01-012017-12-311 369841982017-01-012017-12-310 369841982017-01-012017-12-312 369841982015-08-082016-12-31 369841982017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 369841982015-08-082016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 369841982017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369841982015-08-082016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369841982017-12-31 369841982016-12-31 369841982017-01-01fsa:ContributedCapitalMember 369841982017-01-01fsa:RetainedEarningsMember 369841982017-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 369841982017-01-01 369841982017-01-012017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 369841982017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369841982017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 369841982017-12-31fsa:ContributedCapitalMember 369841982017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 369841982017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK