BM Logistik ApS

Tjørnevangen 1

2660 Brøndby Strand


Årsrapport

20. maj 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
05/07/2019
Sammi Tanveer Arshed
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBM Logistik ApS
Tjørnevangen 1
2660 Brøndby Strand
CVR-nr:38660977
Regnskabsår:20/05/2017 - 30/09/2018

Ledelsesberetning


Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets formål er at drive virksomhed med transport og kurertjeneste samt hermed forbundet virksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for at være utilfredsstillende, men forventet. Kapitalen er faldet, og der forsøges at genskabe kapitalen for kommende år


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 20. maj 2017 - 30. sep. 2018

Note 2017/18 -
kr. kr.
Nettoomsætning 201.833
Andre driftsindtægter 22.257
Administrationsomkostninger -147.308
Bruttoresultat 76.782
Personaleomkostninger -47.946
Andre driftsomkostninger -43.700
Resultat af ordinær primær drift -14.864
Ordinært resultat før skat -14.864
Skat af årets resultat 3.270
Årets resultat -11.594
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -11.594
I alt -11.594

Balance 30. september 2018

Aktiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50.000
Materielle anlægsaktiver i alt 50.000
Anlægsaktiver i alt 50.000
Tilgodehavende skat 3.270
Tilgodehavender i alt 3.270
Likvide beholdninger 43.254
Omsætningsaktiver i alt 46.524
Aktiver i alt 96.524

Balance 30. september 2018

Passiver

Note 2017/18 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat -11.594
Egenkapital i alt 38.406
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 58.118
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 58.118
Gældsforpligtelser i alt 58.118
Passiver i alt 96.524

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Wasim Khokhar Bibliotekvej 53A 2650 Hvidovre true false false true 386609772017-05-202018-09-30 386609772017-05-202018-09-30fsa:RetainedEarningsMember 386609772018-09-30 iso4217:DKK