AHLNOR ApS

Industrivej 9

6070 Christiansfeld


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/04/2017
Søren Erik Ahlmann
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAHLNOR ApS
Industrivej 9
6070 Christiansfeld
CVR-nr:29850526
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseMiddelfart Sparekasse
Buen 7
6000 Kolding
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen for Ahlnor ApS har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for regn-
skabsåret 1.1. 2016 til 31.12. 2016.        
               
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.    
               
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten  
giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultat.            

Christiansfeld, den 04/04/2017

Direktion
Søren Erik Ahlmann

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision.

Ledelsesberetning

                   
Hovedaktiviteter:                
Selskabet fabrikerer og sælger havepavilloner.          
                   
                   
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:        
Der har i regnskabsåret været et lille fald i aktiviteter.        
Regnskabsåret udviser et overskud på kr. 172.325.        
Årets resultat betegner ledelsen som mindre tilfredsstillende.        
                   
                   
I øvrigt:                
Selskabet har fravalgt revision.            
Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - revisor FDR - til gennemgang af    
bilag og bogføring samt til opstilling af årsrgnskabet.        
                   
                   
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:        
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt    
forrykker vor vurdering af selskabets finansielle stilling.        
                   
                   
Resultat:                
Årets resultat disponeres således:            
                   
Udbytte   0            
Frie reserver   172.325            
                   
      172.325            
                   

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
               
Årsrapporten for Ahlnor ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B virksomheder i danske kroner.    
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.    
               
               
Generelt om indregning og måling:        
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indreg-
nes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen ind-
regnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.    
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balan-
cedagen.            
               
               
Resultatopgørelsen:          
               
Nettoomsætning            
Nettoomsætningen består af indtægter fra udført salg, der medtages i det år hvor leve-
ring, normalt fakturadagen, har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms
og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.    
               
               
Vareforbrug            
Vareforbrug består af varer der er købt til erhvervelse af omsætningen. Vareforbruget
er indregnet til kostpris.          
               
               
Personaleomkostninger          
Personaleomkostninger omfatter omkostninger til lønninger, sociale ydelser, pensioner,
arbejdstøj m.v. med fradrag af lønrefusioner.      
               
               
Øvrige driftsomkostninger          
Øvrige driftsomkostninger omfatter omkostninger, der har en sekundær relation til om-
sætningen såsom leje og drift af driftsmidler, nyanskaffelser, reparation og vedligehold-
else.            
               
               
               
Anvendt regnskabspraksis:        
               
               
               
Salgsomkostninger          
Salgsomkostninger er omkostninger til salgsfremmende foranstaltninger såsom annon-
ce og reklame, udstillinger og repræsentation.      
               
               
Administrationsomkostninger        
Omfatter omkostninger til kontor, gebyrer, edb, forsikringer, kontingenter, revisor, ad-
vokat m.v. som ikke direkte kan henføres til omsætningen.    
               
               
Finansielle poster            
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb  
der vedrører regnskabsåret.          
Finansielle poster omfatter renteindtægter,   renteomkostninger til bank, kreditorer og
kreditforening.            
               
               
Ekstraordinære poster          
Ekstraordinære poster indeholder indtægter og omkostninger som hidrører fra begiven-
heder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes
at være af tilbagevendende karakter.        
               
               
Skat af årets resultat          
Årets skatter, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indreg-  
nes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.
Selskabet er med i aconto skatteordningen.      
Eventuel negativ indkomstskat indtægtsføres i resultatopgørelsen og opføres som di-
verse tilgodehavende.          
               
Anvendt regnskabspraksis:        
               
               
               
Balancen:            
               
Aktiver:            
Materielle anlægsaktiver          
Materielle anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet
brugstid.              
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffel-
sen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.    
               
Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes  
forventede brugstider:          
               
Driftsmateriel og inventar 3 - 5 år.        
               
Småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.
               
Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskel-
len mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige
værdi på salgstidspunktet.          
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.  
               
               
Tilgodehavender            
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel  
værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
               
               
Periodeafgrænsningsposter        
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger  
vedr. efterfølgende regnskabsår.        
               
               
Passiver:            
               
Udskudt skat            
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige for-
skelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.
               
Ændring i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt
en skattesats på 22%.          
               
               
Øvrige gældsforpligtelser          
Er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.    
               

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.665.341 1.488.286
Administrationsomkostninger 1 -275.289 -273.433
Andre driftsomkostninger -1.058.583 -969.011
Resultat af ordinær primær drift 331.469 245.842
Andre finansielle indtægter 0 1.951
Øvrige finansielle omkostninger -108.249 -134.168
Ordinært resultat før skat 223.220 113.625
Skat af årets resultat 2 -50.895 -20.015
Årets resultat 172.325 93.610
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 172.325 93.610
I alt 172.325 93.610

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 189.852 124.992
Materielle anlægsaktiver i alt 3 189.852 124.992
Anlægsaktiver i alt 189.852 124.992
Fremstillede varer og handelsvarer 2.987.632 2.557.834
Varebeholdninger i alt 2.987.632 2.557.834
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 425.150 163.725
Igangværende arbejder for fremmed regning 84.773 50.000
Andre tilgodehavender 1.096.224 1.020.702
Periodeafgrænsningsposter 17.203 14.367
Tilgodehavender i alt 1.623.350 1.248.794
Likvide beholdninger 3.390 2.096
Omsætningsaktiver i alt 4.614.372 3.808.724
Aktiver i alt 4.804.224 3.933.716

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 4 125.000 125.000
Overført resultat 774.954 602.629
Egenkapital i alt 899.954 727.629
Gæld til banker 581.724 571.881
Leverandører af varer og tjenesteydelser 438.921 354.784
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 156.961 297.706
Skyldig selskabsskat 44.566 5.671
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.116.373 536.635
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 1.565.725 1.439.410
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.904.270 3.206.087
Gældsforpligtelser i alt 3.904.270 3.206.087
Passiver i alt 4.804.224 3.933.716

Noter

1. Administrationsomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:            
    Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 11 ansatte.  
                     
    De samlede personaleomkostninger udgør:        
    Lønninger           3.270.401  
    Sociale ydelser           136.988  
                     
                  3.407.389  
                     

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:              
    Der er i regnskabsåret ikke betalt selskabsskat.      
                     
    Årets skatter specificeres således:          
    Skat af årets resultat         42.831  
    Regulering udskudt skat         1.735  
    Regulering tidligere år         6.329  
                     
                  50.895  
                     

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3: Anlægsaktiver:              
                  Driftsmateriel  
                     
    Anskaffelsessum primo         400.707  
    Årets tilgang           111.900  
    Afgangsført           -146.115  
                     
                  366.492  
                     
                     
    Afskrivninger primo         -275.715  
    Afskrivninger på afgangsførte         146.115  
    Årets afskrivninger         -47.040  
                     
                  -176.640  
                     
    Bogført værdi           189.852  
                     

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:                    
                  Årets resul-        
            Primo     tatfordeling     Ultimo  
                           
    Anpartskapital     125.000           125.000  
    Overført resultat     602.629     172.325     774.954  
                           
            727.629     172.325     899.954  
                           
    Anpartskapitalen er uændret de sidste 5 år.              

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 5: Kautions- og garantiforpligtelser:      
    Selskabet har ikke påtaget sig kautions- og garanti-  
    forpligtelser ud over normale garantier for leverancer.
                   
    Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomheds-    
    pant på kr. 500.000 med pant i driftsmaterial, good-  
    will m.v., lagre, tilgodehavender m.v.      
                   
                   
Note 6: Eventualforpligtigelser:          
    Selskabet har indgået leasingaftaler.      
                   
false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Maria Hansen Ole Rømersvej 4 6000 Kolding 298505262016-01-012016-12-31 298505262016-01-012016-12-310 298505262015-01-012015-12-31 298505262016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298505262015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 298505262016-12-31 298505262015-12-31 iso4217:DKK