REVIZONE ApS

Blommevænget 140

8300 Odder


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
07/06/2019
Leif Rasmussen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenREVIZONE ApS
Blommevænget 140
8300 Odder
CVR-nr:30553624
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for REVIZONE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ledelsen har fravalgt revision i det følgende regnskabsår.



Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Saksild, den 07/06/2019

Direktion
Leif Rasmussen



Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive regnskabs- og bogføringsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabet er afsluttet med et underskud. Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomheden finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 583.445 810.356
Personaleomkostninger 1 -495.626 -602.992
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -79.294 -75.601
Resultat af ordinær primær drift 8.525 131.763
Andre finansielle indtægter 6.200 6.814
Øvrige finansielle omkostninger -9.192 -11.614
Ordinært resultat før skat 5.533 126.963
Skat af årets resultat -10.410 -40.070
Årets resultat -4.877 86.893
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 120.000 120.000
Overført resultat -124.877 -33.107
I alt -4.877 86.893

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Grunde og bygninger 51.751 51.751
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 250.226 153.656
Materielle anlægsaktiver i alt 301.977 205.407
Andre værdipapirer og kapitalandele 0 230.792
Finansielle anlægsaktiver i alt 0 230.792
Anlægsaktiver i alt 301.977 436.199
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 34.418 139.380
Igangværende arbejder for fremmed regning 147.100 130.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 167.929 180.900
Andre tilgodehavender 20.753 1.534
Tilgodehavender i alt 370.200 451.814
Omsætningsaktiver i alt 370.200 451.814
Aktiver i alt 672.177 888.013

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 26.704 151.581
Forslag til udbytte 120.000 120.000
Egenkapital i alt 271.704 396.581
Gæld til banker 193.133 80.424
Langfristede gældsforpligtelser i alt 193.133 80.424
Gæld til banker 44.838 37.588
Leverandører af varer og tjenesteydelser 7.066 25.922
Skyldig selskabsskat 10.427 23.956
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 140.655 322.190
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 4.354 1.352
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 207.340 411.008
Gældsforpligtelser i alt 400.473 491.432
Passiver i alt 672.177 888.013

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. kr.
Løn og gager 506.678 591.323
Refusion af sygedagpenge -22.372 -46.102
Omkostninger til social sikring 12.320 19.470
Andre personaleomkostninger 0 38.301
  495.626 602.992

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for en del af virksomhedens langfristede gæld, 152 t.kr. har virksomheden stillet pant i en af virksomhedens biler, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 205 t.kr. pr. 31. december 2018.

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Leif Rasmussen Blommevænget 140C 8300 Odder true false false false 305536242018-01-012018-12-31 305536242018-01-012018-12-310 305536242017-01-012017-12-31 305536242018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 305536242018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 305536242018-12-31 305536242017-12-31 iso4217:DKK