LN MURERFIRMA ApS

Rønvej 4

2600 Glostrup


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/05/2016
Lars Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLN MURERFIRMA ApS
Rønvej 4
2600 Glostrup
CVR-nr:34090084
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret

1. januar – 31. december 2015 for LN Murerfirma ApS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31 december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden

1. januar – 31. december 2015.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

30. maj 2016

 

Direktion:

 

 

Lars Nielsen

 

 

Revision af årsregnskab

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens paragraf 135 og har dermed mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab.

Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

 

 

Dirigentens noteringer:

Generalforsamlingen har i dag behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

 

30. maj 2016

 

 

 

Lars Nielsen  

 

Dirigent


Glostrup, den 30/05/2016

Direktion
Lars Tore NielsenLedelsesberetning

Ledelsesberetning

 

Beretning

 

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

 

Selskabets hovedaktiviteter er murervirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter.

 

Usikkerhed ved indregning eller måling

 

Ingen kendte og/eller meddelte usikkerheder ved indregning eller måling.

 

Usædvanlige forhold

 

Ingen kendte og/eller meddelte usædvanlige forhold.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

 

Ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter.

 

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter balancedagen

 

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke  selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Generelt

 

Årsregnskabet for LN Murerfirma ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som tidligere år og aflægges i danske kroner.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssig skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsen værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af forskellen mellem kostprisen og de nominelle beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

 

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i

regnskabsposten ”bruttofortjeneste”.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

 

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og ikke realiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under a conto skatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

 

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Finansielle anlægsaktiver

 

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningerne er baseret på følgende forventede brugstider:

 

                   Maskiner                                                                           4 år

                   Kontorinventar og IT-udstyr                                              4 år

                   Biler                                                                                  4 år

 

Småaktiver udgiftsføres straks.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrive til denne lavere værdi.

Kostpris for råvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a conto skatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

 

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 310.756 330.855
Personaleomkostninger -337.006 -368.864
Resultat af ordinær primær drift -26.250 -38.009
     Andre finansielle omkostninger -686
Ordinært resultat før skat -26.250 -38.695
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat -26.250 -38.695
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -26.250 -38.695
I alt -26.250 -38.695

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0 6.555
Igangværende arbejder for fremmed regning 0 25.000
Andre tilgodehavender 60.162 97.055
Periodeafgrænsningsposter 9.000
Tilgodehavender i alt 60.162 137.610
Likvide beholdninger 175.036 190.347
Omsætningsaktiver i alt 235.198 327.957
Aktiver i alt 235.198 327.957

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 39.327 65.577
Egenkapital i alt 119.327 145.577
Gæld til banker 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 1.500
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 105.774 165.196
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 10.097 15.684
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 115.871 182.380
Gældsforpligtelser i alt 115.871 182.380
Passiver i alt 235.198 327.957
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand John Lund Åsen 9 4400 Kalundborg 340900842015-01-012015-12-31 340900842015-01-012015-12-310 340900842014-01-012014-12-31 340900842015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 340900842014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 340900842015-12-31 340900842014-12-31 iso4217:DKK