LÆGÅRDS MALERFIRMA ApS

Gammelbyvej 1

7500 Holstebro


Årsrapport

1. maj 2017 - 30. april 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
03/10/2018
Helge Lægaard Jensen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLÆGÅRDS MALERFIRMA ApS
Gammelbyvej 1
7500 Holstebro
CVR-nr:32281672
Regnskabsår:01/05/2017 - 30/04/2018
BankforbindelseNordea
Helgolandsgade 20
7500 Holstebro
DK Danmark
RevisorRevisionsfirmaet Iversen & Hald
Brotorvet 6
7500 Holstebro
DK Danmark
CVR-nr:36115432
P-enhed:1019836211

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 for Lægårds Malerfirma ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling 30. april 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017  - 30. april 2018.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holstebro, den 13/09/2018

Direktion
Helge Lægaard Jensen
Gitte FlyRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Lægårds Malerfirma ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Lægårds Malerfirma ApS for regnskabsåret 1. maj 2017 – 30. april 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Holstebro, 13/09/2018Preben Hald , mne357
registreret revisor
Revisionsfirmaet Iversen & Hald
CVR: 36115432

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktivitet er at drive malervirksomhed.

 

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets drift er stabil. Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte regler fra klasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.


Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.


Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.


Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.


Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.


Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste
Selskabets ledelse har valgt at anvende bestemmelserne i Årsregnskabslovens § 32 om at sammendrage

posterne nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.


Nettoomsætningen omfatter indtægter fra salg af handelsvarer og ydelser der indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.


Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

 


 

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.


Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar         5 - 7 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Administrationsselskabet betaler koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som "tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder" eller "gæld til tilknyttede virksomheder".


Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 


Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.


Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.157.237 2.373.746
Personaleomkostninger 1 -2.408.940 -2.185.913
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -41.219 -46.543
Resultat af ordinær primær drift -292.922 141.290
Andre finansielle indtægter 2 29.561 28.333
Øvrige finansielle omkostninger 3 -31.137 -23.091
Ordinært resultat før skat -294.498 146.532
Skat af årets resultat 60.815 -33.141
Årets resultat -233.683 113.391
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 80.000
Overført resultat -233.683 33.391
I alt -233.683 113.391

Balance 30. april 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Goodwill 18.667 46.667
Immaterielle anlægsaktiver i alt 18.667 46.667
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 41.053 19.272
Materielle anlægsaktiver i alt 41.053 19.272
Anlægsaktiver i alt 59.720 65.939
Råvarer og hjælpematerialer 77.169 66.582
Varebeholdninger i alt 77.169 66.582
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 132.314 318.290
Igangværende arbejder for fremmed regning 109.000 47.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 761.921 732.360
Udskudte skatteaktiver 123.721 63.553
Andre tilgodehavender 26.100 0
Periodeafgrænsningsposter 32.979 25.823
Tilgodehavender i alt 1.186.035 1.187.026
Omsætningsaktiver i alt 1.263.204 1.253.608
Aktiver i alt 1.322.924 1.319.547

Balance 30. april 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -193.140 40.543
Forslag til udbytte 0 80.000
Egenkapital i alt -68.140 245.543
Gæld til banker 624.267 429.193
Leverandører af varer og tjenesteydelser 157.464 42.064
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 98.483 95.317
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 510.850 507.430
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.391.064 1.074.004
Gældsforpligtelser i alt 1.391.064 1.074.004
Passiver i alt 1.322.924 1.319.547

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2017 - 30. apr. 2018

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 40.543 80.000 245.543
Betalt udbytte -80.000 -80.000
Årets resultat -233.683 0 -233.683
Egenkapital, ultimo 125.000 -193.140 0 -68.140

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Løn og gager 2.058.438 1.863.998
Pensionsbidrag 269.303 252.202
Andre omkostninger til social sikring 81.199 69.713
  2.408.940 2.185.913

 

 

2. Andre finansielle indtægter

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 29.561 28.333
Andre finansielle indtægter 0 0
  29.561 28.333

3. Øvrige finansielle omkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder

 

3.813

 

1.579

Andre finansielle omkostninger 27.324 21.512
  31.137 23.091

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Usikkerhed om fortsat drift
Virksomhedens fortsatte drift er betinget af, at der fortsat stilles kredit til rådighed fra pengeinstitut og andre kreditgivere på de nuværende vilkår. Der er intet der indikerer, at disse forhold ikke skulle være opfyldt i mindst 12 måneder fra regnskabsafslutningstidspunktet. Ledelsen forventer at reetablere egenkapitalen ved fremtidig indtjening. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter med en ydelse på tkr. 40 i 2018/19, på tkr. 29 i 2019/20 - 2021/22 og tkr. 24 i 2022/23.


Selskabet er sambeskattet med Lægård Holding ApS. Som sambeskattet selskab, der ikke er helejet, hæfter selskabet begrænset og subsidiært for selskabsskatter, kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen fremgår af årsrapporten for Lægård Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. 

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på tkr. 3 for 1 arbejde.


Bortset herfra er der ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

 

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2017/18 2016/17
Gennemsnitligt antal ansatte 9 8
false false false false true 01/05/2016 30/04/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Iversen & Hald Brotorvet, 6 7500 Holstebro 322816722017-05-012018-04-30 322816722017-05-012018-04-301 322816722017-05-012018-04-300 322816722017-05-012018-04-301 322816722017-05-012018-04-302 322816722016-05-012017-04-30 322816722017-05-012018-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722016-05-012017-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722017-05-012018-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722016-05-012017-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722018-04-30 322816722017-04-30 322816722017-05-01fsa:ContributedCapitalMember 322816722017-05-01fsa:RetainedEarningsMember 322816722017-05-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722017-05-01 322816722017-05-012018-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 322816722017-05-012018-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722018-04-30fsa:ContributedCapitalMember 322816722018-04-30fsa:RetainedEarningsMember 322816722018-04-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK