SKADS TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS

Søndre Skadsvej 3

6705 Esbjerg Ø


Årsrapport

1. april 2017 - 31. marts 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
21/08/2018
Bent Hyldahl Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSKADS TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS
Søndre Skadsvej 3
6705 Esbjerg Ø
Telefonnummer:75160025
Fax:75160303
CVR-nr:28515405
Regnskabsår:01/04/2017 - 31/03/2018
BankforbindelseNordea Bank Denmark A/S
Kongensgade 44-48
6700 Esbjerg
DK Danmark
RevisorREVISION VARDE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
John Tranums Vej 25
6705 Esbjerg Ø
DK Danmark
CVR-nr:18072106
P-enhed:1001424615

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 for     
Skads Tømrer- & Maskinsnedkeri ApS.     
     
Ledelsen erklærer:      
     
    *  At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.     
     
    *  At årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle

        stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april

        2017 - 31. marts 2018.     
     

    * At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.     
     
     
 


Esbjerg, den 21/08/2018

Direktion
Bent Hyldahl Nielsen
direktørDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SKADS TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet


Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for SKADS TØMRER- OG MASKINSNEDKERI ApS for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2017 - 31. marts 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold
til årsregnskabsloven.
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Esbjerg, 21/08/2018Gert Nygaard Madsen , mne17410
registreret revisor
REVISION VARDE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 18072106

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

 

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive tømrer- og snedkerivirksomhed, samt anden dermed beslægtet virksomhed, herunder entreprenørvirksomhed.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

 

Resultatopgørelsen 
 
 
Bruttofortjeneste  
 
Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, ændring i lagre og igangværende arbejder, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.  
 
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet 
sted inden årets udgang, og når indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. 

 

 

Personaleomkostninger

 

Personaleomkostninger omfatter løn til ansatte, samt betaling til pensionsordninger, socialsikring og øvrige personalerelaterede omkostninger.
 


Finansielle poster 
 
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger. Finansielle 
indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
 
Skat af årets resultat 
 
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct. 
 
Selskabet er sambeskattet med moderselskabet BHN Holding ApS. 
BHN Holding ApS er administrationsselskabet, og afregner som følge heraf, alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. 
 
 
Balancen 
 
 
Materielle anlægsaktiver 
 
Erhvervede maskiner og driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 
 
Der foretages lineær afskrivning baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: 
 
 Maskiner:  5-10 år                                                    Driftsmateriel og inventar:  5 år
 
Aktiver med en kostpris under 13.200 kr. omkostningsføres i anskaffelsesåret. 

 


Finansielle anlægsaktiver 
 
Andre værdipapirer og kapitalandele 

 

Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi. 
 
 
Varebeholdninger 
 
Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. 
I varernes kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen. 
 
 
Tilgodehavender 
 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlig- 
hed til debitorernes nominelle værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
Nedskrivningen andrager kr. 0 pr. 31/3 2018. 
 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning 
 
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. 
Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. 
Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender. Forudbetalinger 
indregnes under gældsforpligtelser. 
Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. 
 
 
Hensatte forpligtelser 
 
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles 
til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- 
mæssige og skattemæssige værdier. 
 
 
Gældsforpligtelser - generelt 
 
Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursge- 
vinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.  
 
Periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi. 
 

Resultatopgørelse 1. apr. 2017 - 31. mar. 2018

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 7.109.155 6.141.191
Personaleomkostninger 1 -5.329.715 -5.050.189
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -369.459 -255.257
Resultat af ordinær primær drift 1.409.981 835.745
Andre finansielle indtægter 2.100 2.187
Øvrige finansielle omkostninger -37.961 -69.798
Ordinært resultat før skat 1.374.120 768.134
Skat af årets resultat 2 -304.924 -170.971
Årets resultat 1.069.196 597.163
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 1.069.196 597.163
I alt 1.069.196 597.163

Balance 31. marts 2018

Aktiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 664.235 686.382
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 386.058 597.540
Materielle anlægsaktiver i alt 1.050.293 1.283.922
Andre værdipapirer og kapitalandele 106.000 106.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 106.000 106.000
Anlægsaktiver i alt 1.156.293 1.389.922
Råvarer og hjælpematerialer 38.096 38.401
Varebeholdninger i alt 38.096 38.401
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.295.748 1.763.567
Igangværende arbejder for fremmed regning 1.816.928 1.167.294
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 170.635
Andre tilgodehavender 53.453 53.453
Periodeafgrænsningsposter 0 8.233
Tilgodehavender i alt 5.166.129 3.163.182
Likvide beholdninger 966.294 613.524
Omsætningsaktiver i alt 6.170.519 3.815.107
Aktiver i alt 7.326.812 5.205.029

Balance 31. marts 2018

Passiver

Note 2017/18 2016/17
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.875.000 1.875.000
Forslag til udbytte 1.069.196 597.163
Egenkapital i alt 3.069.196 2.597.163
Hensættelse til udskudt skat 145.129 153.375
Hensatte forpligtelser i alt 145.129 153.375
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning 0 320.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.487.709 774.363
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 314.419 0
Skyldig selskabsskat 313.170 175.098
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.997.189 1.185.030
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.112.487 2.454.491
Gældsforpligtelser i alt 4.112.487 2.454.491
Passiver i alt 7.326.812 5.205.029

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Antal gennemsnitlige beskæftigede 14 14
Løn og gager 4.336.118 4.057.696
Pensionsbidrag 569.768 583.523
Andre omkostninger til social sikring 423.829 408.970
  5.329.715 5.050.189

2. Skat af årets resultat

  2017/18 2016/17
  kr. kr.
Aktuel skat 313.170 175.098
Ændring af udskudt skat -8.246 -4.127
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  304.924 170.971

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Leje af lokaler udgør årligt 140.000 kr. Aftalerne er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør 35.000 kr.    
    
Selskabet hæfter solidarisk med BHN Holding ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat.    
    
Med hensyn til garantiforpligtelser og eventuelle reklamationer på udført arbejde, anser ledelsen det for usandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et væsentligt træk på virksomhedens økonomiske ressourcer    
 

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret kr. 290.763 af den likvide beholdning til sikkerhed for tømrerentrepriser.     
     
     

false false false false true 01/04/2016 31/03/2017 Erklæring om udvidet gennemgang Grundlag for konklusion false false false false Gert Nygaard Madsen John Tranums Vej 25 6705 Esbjerg Ø 285154052017-04-012018-03-31 285154052017-04-012018-03-311 285154052017-04-012018-03-310 285154052017-04-012018-03-312 285154052016-04-012017-03-31 285154052017-04-012018-03-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 285154052016-04-012017-03-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 285154052018-03-31 285154052017-03-31 iso4217:DKK