JOHANNES WEHNER IVS

Kildehusvej 49

4000 Roskilde


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2019
Johannes Wehner
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJOHANNES WEHNER IVS
Kildehusvej 49
4000 Roskilde
CVR-nr:36446641
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

 

Selskabets hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er konsulentvirksomhed.


Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.
Selskabet har haft et overskud på 7.980 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.
Selskabets egenkapital pr. 31. december 2018 er positiv med 103.470 kr.
Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.


Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 8.241 175.033
Personaleomkostninger 0 -181.882
Resultat af ordinær primær drift 8.241 -6.849
Øvrige finansielle omkostninger -261 -109
Ordinært resultat før skat 7.980 -6.958
Skat af årets resultat 1 -1.914 1.074
Årets resultat 6.066 -5.884
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 40.000 0
Overført resultat -33.934 -5.884
I alt 6.066 -5.884

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Deposita 3.000 3.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.000 3.000
Anlægsaktiver i alt 3.000 3.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17.813 4.688
Udskudte skatteaktiver 0 1.032
Tilgodehavende skat 9.118 1.000
Andre tilgodehavender 0 4.264
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 0 129
Periodeafgrænsningsposter 750 178
Tilgodehavender i alt 27.681 11.291
Likvide beholdninger 109.892 115.994
Omsætningsaktiver i alt 137.573 127.285
Aktiver i alt 140.573 130.285

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 2 2.000 2.000
Overkurs ved emission 2.000 2.000
     Reserve for Iværksætterselskab 46.000 46.000
Overført resultat 78.470 72.404
Forslag til udbytte -40.000 0
Egenkapital i alt 88.470 122.404
Andre hensatte forpligtelser 7.595 7.595
Hensatte forpligtelser i alt 7.595 7.595
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0 286
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 4.337 0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 171 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 40.000 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 44.508 286
Gældsforpligtelser i alt 44.508 286
Passiver i alt 140.573 130.285

Noter

1. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. kr.
Aktuel skat 882 0
Ændring af udskudt skat 1.032 -1.032
Regulering vedrørende tidligere år 0 -42
  1.914 -1.074

2. Registreret kapital mv.

Iværksætter-anpartskapitalen består af 2.000 iværksætter-anparter á 1 kr. Iværksætter-anparterne
er ikke opdelt i klasser.

  kr.
Ændringer i iværksætter-anpartskapitalen:  
Iværksætter-anpartskapital, stiftelse 2.000
Tilgang, kapitaludvidelse 0
Iværksætter-anpartskapital ultimo 2.000

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Lejemål:
Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker
eventualforpligtelsen.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.

 

5. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Dania Regnskab ApS Rådhuspladsen 16 1550 København V true false false true 364466412018-01-012018-12-31 364466412017-01-012017-12-31 364466412018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 364466412017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 364466412018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364466412017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364466412018-12-31 364466412017-12-31 iso4217:DKK