KZJ HOLDING ApS

Mogensensvej 1

5000 Odense C


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
26/02/2016
Kasper Jepsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKZJ HOLDING ApS
Mogensensvej 1
5000 Odense C
Telefonnummer:51596615
e-mailadresse:kj@fioniait.dk
CVR-nr:25526341
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorCarsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Skovhaven 138
5320 Agedrup
DK Danmark
CVR-nr:25452313
P-enhed:1007719392

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for KZJ Holding ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31 . december 2015.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.


Odense, den 26/02/2016

Direktion
Kasper Jepsen
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i KZJ Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for KZJ Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Odense, 26/02/2016Carsten Bjørn Jensen
Statsautoriseret revisor
Carsten Bjørn Jensen Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR: 25452313

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.


Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

 

Resultatopgørelse


Indtægter og udgifter

Indtægter og udgifter medtages i de år som de vedrører.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

 

Moderselskabet og det danske datterselskab er sambeskattede.  Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.  Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

 

 

Balance


Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i dattervirksomheder måles til kostpris.  I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, optages ikke til nogen værdi hvis der er usikkerhed om hvornår aktivet kan realiseres.

 

Gældsforpligtelser
Gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til
nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2013/14
kr. kr.
Eksterne omkostninger -6.180 -10.420
Bruttoresultat -6.180 -10.420
Resultat af ordinær primær drift -6.180 -10.420
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 10.000 0
Ordinært resultat før skat 3.820 -10.420
Skat af årets resultat 1.410 850
Årets resultat 5.230 -9.570
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 5.230 -9.570
I alt 5.230 -9.570

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2013/14
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 80.000 80.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 80.000 80.000
Anlægsaktiver i alt 80.000 80.000
Tilgodehavende skat 1.410 850
Tilgodehavender i alt 1.410 850
Likvide beholdninger 7.750 3.080
Omsætningsaktiver i alt 9.160 3.930
Aktiver i alt 89.160 83.930

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 90.000 90.000
Overført resultat -4.340 -9.570
Egenkapital i alt 2 85.660 80.430
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.500 3.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.500 3.500
Gældsforpligtelser i alt 3.500 3.500
Passiver i alt 89.160 83.930

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandel i tilknyttet virksomhed
  kr.
Kostpris 11/12 2013 80.000

Regnskabsmæssig værdi 31/12 2015:   80.000 kr.

 

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed omfatter:
Fionia IT ApS - CVR-nr. 25 53 12 05
Hjemsted:   Odense Kommune
Ejerandel:   100 %

 

Hovedtal for selskabet
Egenkapital pr. 31/12 2015:   219.725 kr.
Resultat 1/1 - 31/12 2015:   103.965 kr. 

2. Egenkapital i alt

    Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
    kr. kr. kr. kr.
Saldo primo   90.000 -9.570   80.430
Årets resultat     5.230 0 5.230
Egenkapital ultimo   90.000 -4.340 0 85.660

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet er at eje anparterne i Fionia IT ApS

 

Der er ikke i årets løb sket væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Hæftelse som følge af sambeskatning med tilknyttet virksomhed (datterselskab)

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

6. Gennemsnitligt antal beskæftigede

  2015 2013/2014
Direktør uden aflønning 1 1
false 11/12/2013 31/12/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Carsten Bjørn Jensen Skovhaven 138 5320 Agedrup 255263412015-01-012015-12-31 255263412015-01-012015-12-311 255263412015-01-012015-12-310 255263412013-12-112014-12-31 255263412015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412013-12-112014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 255263412015-12-31 255263412014-12-31 iso4217:DKK