Savvy Solutions IVS

Havevænget 10

4682 Tureby


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2017
Johan Holst Nielsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenSavvy Solutions IVS
Havevænget 10
4682 Tureby
e-mailadresse:johan@phpgeek.dk
CVR-nr:37352667
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseMiddeltfart Sparekasse
Havnegade 21
5500 Middeltfart
DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter
Selskabets formål er at udvikle, sælge og drive webapplikationer samt efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.


Økonomisk udvikling

Regnskabet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.


Begivenheder efter regnskabets afslutning
Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

Forventet udvikling
Der forventes en positiv udvikling i fremtiden.


Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 -
kr. kr.
Nettoomsætning 8.611
Produktionsomkostninger 0
Bruttoresultat 8.611
Distributionsomkostninger 0
Administrationsomkostninger 0
Andre driftsindtægter 0
Andre driftsomkostninger 0
Resultat af ordinær primær drift 8.611
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0
Andre finansielle indtægter 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat 8.611
Skat af årets resultat -1.895
Årets resultat 6.716
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 0
Overført til reserve for iværksætterselskab 1.680
Overført resultat 5.036
I alt 6.716

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Værdipapirer og kapitalandele i alt 0
Likvide beholdninger 11.800
Omsætningsaktiver i alt 11.800
Aktiver i alt 11.800

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100
     Reserve for Iværksætterselskab 1.680
Overført resultat 5.036
Egenkapital i alt 6.816
Skyldig selskabsskat 1.895
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.390
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 699
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.984
Gældsforpligtelser i alt 4.984
Passiver i alt 11.800

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true Ingen bistand Johan Holst Nielsen Havevænget 10 4682 Tureby true false false false 373526672016-01-012016-12-31 373526672016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 373526672016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 373526672016-01-012016-12-31fsa:TransferredToReserveForEntrepreneurialCompanyMember 373526672016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 373526672016-12-31 iso4217:DKK