RM ADMINISTRATION ApS

Nannas Vænge 54

8543 Hornslet


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er godkendt den
10/06/2016
Gert Mikkelsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRM ADMINISTRATION ApS
Nannas Vænge 54
8543 Hornslet
Telefonnummer:22454090
CVR-nr:15114703
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Vi  har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015 for

RM Administration Aps

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultatet.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hornslet, den 30/05/2016

Direktion
Gert Baastrup Mikkelsen
Gustav JensenLedelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er administration og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.2015 – 31.12.2015 udviser et resultat på kr. -40.588 mod

kr. -8.594 for tiden 01.12.2014 – 31.12.2014. Balancen viser en egenkapital på kr. 155.693.

 

Årets resultat er som forventet.

 

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

I  balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrap-porten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger

 

Indtægter ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

 

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab på værdipapirer.

 

Amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser indregnes løbende som finansiel omkostning henholdsvis finansiel indtægt.

 

Skatter

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

 

Selskabet er sambeskattet med den danske koncernforbundne virksomhed.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi

med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

 

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  for betalte ácontoskatter.

 

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

 

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med en værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

 

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 13.345 233.832
Personaleomkostninger 1 -66.853 -243.189
Resultat af ordinær primær drift -53.508 -9.357
Andre finansielle indtægter 345 763
Øvrige finansielle omkostninger -1.948
Ordinært resultat før skat -55.111 -8.594
Skat af årets resultat 2 14.523 0
Årets resultat -40.588 -8.594
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat -40.588 -8.594
I alt -40.588 -8.594

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.750
Tilgodehavende skat 14.523 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 33.273 0
Likvide beholdninger 191.929 412.882
Omsætningsaktiver i alt 225.202 412.882
Aktiver i alt 225.202 412.882

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 30.693 71.281
Egenkapital i alt 3 155.693 196.281
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 69.509 216.601
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 69.509 216.601
Gældsforpligtelser i alt 69.509 216.601
Passiver i alt 225.202 412.882

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Lønninger og vederlag 66.000 240.000
Lønomkostninger 853 3.189
  66.853 243.189

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Årets aktuelle skat 14.523 0
Regulering af udskudt skat 0 0
  14.523 0

3. Egenkapital i alt

  1.1.2015

 Udbetalt

udbytte

Forslag til årets resul-

tatfordeling

31.12.2015
  kr. kr. kr. kr.
Selskabskapital 125.000 0 0 125.000
Overført resultat 71.281 0 -40.588 30.693
Forslag til udbytte 0 0 0 0
Egenkapital ultimo 196.281 0 -40.588 155.693
false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Gert Mikkelsen Skæring Parkvej 568 8250 Egå 151147032015-01-012015-12-31 151147032015-01-012015-12-310 151147032015-01-012015-12-311 151147032014-01-012014-12-31 151147032015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 151147032015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 151147032015-12-31 151147032014-12-31 iso4217:DKK