Lindahl Holding ApS

Gerritsgade 31

5700 Svendborg


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/04/2017
Launy Sørensen Lindahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLindahl Holding ApS
Gerritsgade 31
5700 Svendborg
Telefonnummer:62224141
Fax:63216595
CVR-nr:26276551
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorErik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Abildvej 5
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:14257284
P-enhed:1002954504

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Lindahl Holding ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

 

Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 21/03/2017

Direktion
Launy Sørensen Lindahl
Anne Birgitte LindahlDen uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Lindahl Holding ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Lindahl Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter samt anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Svendborg, 21/03/2017Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14257284

Ledelsesberetning

Aktiviteten i selskabet består af 100% ejerskab af kapitalandele i Mimetka ApS, Restaurant Børsen ApS og Lindl Group A/S.

 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 940.578.

 

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

 

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 12.252.776 og en egenkapital på kr. 8.929.441.

 

Der er ikke indtruffet begivenheder, efter regnskabsårets afslutning, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Enkelte regler fra Regnskabsklasse C er tilvalgt.

 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

RESULTATOPGØRELSE

 

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

 

I resultatopgørelsen indregnes dattervirksomhedernes resultat efter skat.

 

Skat af årets resultat

 

Selskabsskatten består af beregnet skat overført til sambeskatning.

 

BALANCE

 

Finansielle anlægsaktiver

 

Kapitalandele i dattervirksomheder måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til virksomhedernes indre værdi, med tillæg af købsgoodwill. Købsgoodwill afskrives lineært med 5%.

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsessummen.

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

 

Gældsforpligtelser

 

Gæld er målt til nominel værdi.

 

Andet

 

I henhold til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab -10.000 -10.317
Resultat af ordinær primær drift -10.000 -10.317
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.012.281 -796.223
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 1.030 0
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -88.081 -52.597
     Andre finansielle omkostninger -67 -3.002
Ordinært resultat før skat 915.163 -862.139
Skat af årets resultat 25.415 14.798
Årets resultat 940.578 -847.341
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 95.000 95.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 1.012.281 -796.223
Overført resultat -166.703 -146.118
I alt 940.578 -847.341

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 11.831.917 10.819.636
Finansielle anlægsaktiver i alt 11.831.917 10.819.636
Anlægsaktiver i alt 11.831.917 10.819.636
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 258.205 75.903
Tilgodehavende skat 65.542 0
Tilgodehavender i alt 323.747 75.903
Likvide beholdninger 97.112 696
Omsætningsaktiver i alt 420.859 76.599
Aktiver i alt 12.252.776 10.896.235

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 6.570.974 5.558.693
Overført resultat 2.138.467 2.305.170
Forslag til udbytte 95.000 95.000
Egenkapital i alt 8.929.441 8.083.863
Leverandører af varer og tjenesteydelser 8.500 8.500
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 3.314.835 2.773.789
Skyldig selskabsskat 0 30.083
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.323.335 2.812.372
Gældsforpligtelser i alt 3.323.335 2.812.372
Passiver i alt 12.252.776 10.896.235

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 5.558.693 2.305.170 95.000 8.083.863
Betalt udbytte -95.000 -95.000
Årets resultat 1.012.281 -166.703 95.000 940.578
Egenkapital, ultimo 125.000 6.570.974 2.138.467 95.000 8.929.441

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Kaution for Kontorhuset Svendborg A/S, Restaurant Børsen ApS, Abildhuset ApS og Lindschou ApS' gæld til Nykredit.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Abildvej 5 5700 Svendborg 262765512016-01-012016-12-31 262765512016-01-012016-12-311 262765512016-01-012016-12-310 262765512016-01-012016-12-311 262765512015-01-012015-12-31 262765512016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512016-12-31 262765512015-12-31 262765512016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 262765512016-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 262765512016-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512016-01-01 262765512016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 262765512016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 262765512016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 262765512016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 262765512016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK