Restaurant Børsen ApS

Gerritsgade 31

5700 Svendborg


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/04/2017
Launy Sørensen Lindahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenRestaurant Børsen ApS
Gerritsgade 31
5700 Svendborg
CVR-nr:31477867
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorErik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Abildvej 5
5700 Svendborg
DK Danmark
CVR-nr:14257284
P-enhed:1002954504

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Restaurant Børsen ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

 

Årsregnskabet giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Svendborg, den 21/03/2017

Direktion
Launy Sørensen Lindahl
Anne Birgitte LindahlDen uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Restaurant Børsen ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Restaurant Børsen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter samt anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Svendborg, 21/03/2017Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR: 14257284

Ledelsesberetning

Selskabets aktivitet består af restaurationsvirksomhed.

 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 285.973.

 

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

 

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.060.271 og en egenkapital på kr. 2.078.300.

 

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Enkelte regler fra Regnskabsklasse C er tilvalgt.

 

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning

 

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Bruttofortjeneste

 

I den eksterne årsrapport har selskabet valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

 

Personaleomkostninger

 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket lønrefusioner.

 

Andre eksterne omkostninger

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, administration og lokaler.

 

Skat af årets resultat

 

Skat af årets resultat består af skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skat.

 

Selskabet er sambeskattet med Lindahl Holding ApS. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til deres skattepligtige indkomst og med fuld fordeling vedrørende skattemæssige underskud.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver

 

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som anskaffelsessum med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Driftsmateriel - 5 år - restværdi kr. 0

 

Mindre nyanskaffelser under kr. 12.900 er afskrevet i anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

 

 

 

Finansielle anlægsaktiver

 

Huslejedepositum som er målt til nominel værdi.

 

Varebeholdninger

 

Varebeholdninger består af handelsvarer. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

 

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Hensatte forpligtelser

 

Der er afsat udskudt skat med 22% af forskellen på de regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdi af aktiver.

 

Gældsforpligtelser

 

Gæld er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 6.056.309 5.578.189
Personaleomkostninger 1 -5.420.743 -5.291.568
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -275.118 -283.117
Resultat af ordinær primær drift 360.448 3.504
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 21.069 19.196
Andre finansielle indtægter 0 1.700
     Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder -10.925 -18.863
     Andre finansielle omkostninger -1.344 -677
Ordinært resultat før skat 369.248 4.860
Skat af årets resultat -83.275 -3.851
Årets resultat 285.973 1.009
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 285.973 1.009
I alt 285.973 1.009

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 364.846 306.566
Materielle anlægsaktiver i alt 364.846 306.566
Deposita 458.000 450.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 458.000 450.000
Anlægsaktiver i alt 822.846 756.566
Råvarer og hjælpematerialer 270.106 268.936
Varebeholdninger i alt 270.106 268.936
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 193.185 133.479
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 433.078 1.253.585
Udskudte skatteaktiver 0 7.289
Andre tilgodehavender 295.819 212.288
Periodeafgrænsningsposter 51.292 50.110
Tilgodehavender i alt 973.374 1.656.751
Likvide beholdninger 993.945 934.124
Omsætningsaktiver i alt 2.237.425 2.859.811
Aktiver i alt 3.060.271 3.616.377

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.953.300 1.667.327
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 2.078.300 1.792.327
Hensættelse til udskudt skat 422 0
Hensatte forpligtelser i alt 422 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 286.012 282.786
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 202.615 887.334
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 492.922 653.930
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 981.549 1.824.050
Gældsforpligtelser i alt 981.549 1.824.050
Passiver i alt 3.060.271 3.616.377

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Registreret kapital mv. Overført resultat I alt
kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 125.000 1.667.327 1.792.327
Årets resultat 285.973 285.973
Egenkapital, ultimo 125.000 1.953.300 2.078.300

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016 2015
  kr. kr.
Lønninger 5.005.445 5.094.145
Administration 64.000  
Administrationshonorarer 0 -150.000
Pensioner 127.594 128.532
Andre omkostninger til social sikring 223.704 218.891
  5.420.743 5.291.568

 

Der har i gennemsnit været beskæftiget 17 medarbejdere.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelser, kr. 912.000.

 

Selskabet er sambeskattet med Lindahl Holding ApS. Selskabet hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter. Hæftelsen fremgår af administrationsselskabets årsrapport, Lindahl Holding ApS.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Abildvej 5 5700 Svendborg 314778672016-01-012016-12-31 314778672016-01-012016-12-311 314778672016-01-012016-12-310 314778672016-01-012016-12-311 314778672015-01-012015-12-31 314778672016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314778672015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314778672016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314778672015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314778672016-12-31 314778672015-12-31 314778672016-01-01fsa:ContributedCapitalMember 314778672016-01-01fsa:RetainedEarningsMember 314778672016-01-01 314778672016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314778672016-12-31fsa:ContributedCapitalMember 314778672016-12-31fsa:RetainedEarningsMember iso4217:DKK