CHRYSALLIS A/S

Strandgårdsvej 1

5762 Vester Skerninge


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
10/06/2019
Henrik Ingvardt Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHRYSALLIS A/S
Strandgårdsvej 1
5762 Vester Skerninge
CVR-nr:26025486
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorJOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:63778710
P-enhed:1004127790

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for CHRYSALLIS A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 København, den 07/06/2019

Direktion
Henrik Ingvart JohansenBestyrelse
Henrik Ingvart Johansen
Mikkel Aaquist Johansen
Jakob Aaquist Errboe Johansen
Kasper Aaquist Johansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i CHRYSALLIS A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CHRYSALLIS A/S for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Rødovre, 07/06/2019Jørgen Leif Joost , mne673
Registreret revisor
JOOST & PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 63778710

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er investering i værdipapirer og lignende.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2018X udgør 968.023. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Værdipapirer:

Værdipapirer er målt til dagsværdi.

 

Skat:

Årets skat indbefatter dels aktuel skat og dels forskydninger i udskudt skat.

 

Udskudt skat vedrører forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af selskabets aktiver. I nærværende årsrapport udelukkende regnskabs- respektive skattemæssige værdier af værdipapirer.

 

Der er foretaget opskrivning af andel i  Carnegie Feeder Fund K/S. Opksrivningen er sket i overensstemmelse med opskrivninger i kommanditselskabets regnskab.

 

 

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Eksterne omkostninger -51.759 -28.819
Bruttoresultat -51.759 -28.819
Resultat af ordinær primær drift -51.759 -28.819
Andre finansielle indtægter 1.109.406 166.760
Øvrige finansielle omkostninger -232.990 -30.624
Ordinært resultat før skat 824.657 107.317
Skat af årets resultat 143.366 -48.030
Årets resultat 968.023 59.287
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 7.677 134.031
Overført resultat 760.346 -274.744
I alt 968.023 59.287

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 2.852.670 3.740.778
Finansielle anlægsaktiver i alt 2.852.670 3.740.778
Anlægsaktiver i alt 2.852.670 3.740.778
Tilgodehavende skat 68.598 39.667
Tilgodehavender i alt 68.598 39.667
Likvide beholdninger 1.907.690 272.275
Omsætningsaktiver i alt 1.976.288 311.942
Aktiver i alt 4.828.958 4.052.720

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Reserve for opskrivninger 404.809 397.132
Overført resultat 3.505.594 2.745.248
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Egenkapital i alt 4.610.403 3.842.380
Hensættelse til udskudt skat 112.011
Hensatte forpligtelser i alt 112.011
Skyldig selskabsskat 72.329
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 28.000 26.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 190.555
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 218.555 98.329
Gældsforpligtelser i alt 218.555 98.329
Passiver i alt 4.828.958 4.052.720

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Revisionspåtegning false false false false Christian Smith Hansen Egegårdsvej 39C, 1. 2610 Rødovre 260254862018-01-012018-12-31 260254862018-01-012018-12-311 260254862018-01-012018-12-310 260254862018-01-012018-12-310 260254862018-01-012018-12-311 260254862018-01-012018-12-312 260254862018-01-012018-12-313 260254862018-01-012018-12-312 260254862017-01-012017-12-31 260254862018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862018-01-012018-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862018-12-31 260254862017-12-31 iso4217:DKK