LEIF THOMSEN A/S

Baldershøj 23

2635 Ishøj


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2017
Leif Thomsen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLEIF THOMSEN A/S
Baldershøj 23
2635 Ishøj
Telefonnummer:36300401
CVR-nr:21478490
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseSydbank A/S
Kgs. Nytorv 30
1050 1050 København K
RevisorREVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
Pilekærvej 2
2970 Hørsholm
DK Danmark
CVR-nr:51229428
P-enhed:1001963984

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2016 for LEIF THOMSEN A/S

 

    Den samlede ledelse erklærer:

 

• At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

• At årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle

   stilling samt resultat.

 

   Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ishøj, den 29/05/2017

Direktion
Leif ThomsenBestyrelse
Kim Kaj Kofoed Hansen
Kenneth Klinke Svendsen
Leif Thomsen
Alice Birgitte ThomsenFravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der træffes beslutning om, at selskabet for det kommende år vil fravælge revision, da betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Leif Thomsen A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Leif Thomsen A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Hørsholm, 29/05/2017Bent Rindom
registreret revisor FSR - danske revisorer
REVISIONSFIRMAET BENT RINDOM
CVR: 51229428

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i

årsregnskabslovens § 32.

 

Nettoomsætningen
Indtægterne fra salg og udførte arbejder medtages i det år hvor levering, normalt fakturering, har fundet sted.


Variable omkostninger
Omkostninger forbundet med de udførte arbejder, herunder lønninger og materialeforbrug, udgiftsføres samtidigt med levering og fakturering af udførte arbejder.


Kapacitetsomkostninger
Omkostninger til administration, herunder lønninger til administrativt personale, samt af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver.

 

Finansielle indtægter
Omfatter renteindtægter og modtaget værdipapirafkast, samt kursreguleringer på obligationer og beholdning af værdipapirer.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver
Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugs tider. Driftsmidler afskrives over 10 år. Automobiler og ladvogne afskrives over 5 til 8 år.


Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugs tid indgår ikke i afskrivnings-grundlaget. Aktiver med en kostpris under kr. 12.900 udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

 

Værdipapirer
Beholdning af værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen).
Årets ændring i den samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.


Råvarelager og værdi af igangværende arbejder
Værdi af råvarelager optages til anskaffelsespris. Eventuel værdien af igangværende arbejder opgøres til kostpris for materialerne, samt tillæg for værdien af de medgåede arbejder.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med eventuel nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Hensatte forpligtelser
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

 

Gældsforpligtelser
Gæld måles til nominel restgæld. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Bruttoresultat 1.781.364 1.124.101
Distributionsomkostninger -467.335 -507.188
Administrationsomkostninger -185.584 -160.564
Andre driftsomkostninger -375.627 -460.594
Resultat af ordinær primær drift 752.818 -4.245
Andre finansielle indtægter 22.905 20.352
Øvrige finansielle omkostninger -2.372 -8.271
Ordinært resultat før skat 773.351 7.836
Skat af årets resultat 1 -169.870 447
Årets resultat 603.481 8.283
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 103.400 99.800
Overført resultat 500.081 -91.517
I alt 603.481 8.283

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 450.969 804.296
Materielle anlægsaktiver i alt 450.969 804.296
Anlægsaktiver i alt 450.969 804.296
Råvarer og hjælpematerialer 115.431 182.756
Fremstillede varer og handelsvarer 0 94.200
Varebeholdninger i alt 115.431 276.956
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 993.867 1.000.598
Tilgodehavende skat 29.076 12.769
Tilgodehavender i alt 1.022.943 1.013.367
Andre værdipapirer og kapitalandele 465.015 445.382
Værdipapirer og kapitalandele i alt 465.015 445.382
Likvide beholdninger 1.932.822 1.237.002
Omsætningsaktiver i alt 3.536.211 2.972.707
Aktiver i alt 3.987.180 3.777.003

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Andre reserver 0 1.765.829
Overført resultat 2.961.318 695.408
Forslag til udbytte 103.400 99.800
Egenkapital i alt 3.564.718 3.061.037
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser 88.897 88.884
Hensættelse til udskudt skat 0 48.000
Hensatte forpligtelser i alt 88.897 136.884
Leverandører af varer og tjenesteydelser 78.384 179.805
Skyldig selskabsskat 0 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 255.181 399.277
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 333.565 579.082
Gældsforpligtelser i alt 333.565 579.082
Passiver i alt 3.987.180 3.777.003

Noter

1. Skat af årets resultat

  2016 2015
  kr. kr.
Aktuel skat 217.870 20.892
Ændring af udskudt skat -48.000 -22.500
Regulering vedrørende tidligere år 0 1.161
  169.870 447

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Væsentligste aktiviteter

Selskabet udfører traditionel anlægs- og kloakeringsarbejder inden for bygge- og anlægsbranchen.

 

Arbejderne udføres både efter regning og efter tilbud for såvel mindre som større entrepriser.

 

Væsentligste ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Der har ikke været væsentlige ændringer i årets løb.

 

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Sydbank A/S har på vegne af selskabet stillet bankgaranti
overfor afsluttede arbejder med kr. 2.078.275 pr. balance dato.

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere

end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende

værdi:

         Leif Thomsen, Humlehaven 32
         2500 Valby.

 

5. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Selskabet er lejer af lokalerne i bygning der ejes af Leif Thomsen. Lejen er fastsat på markedsvilkår.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Bent Rindom Pilekærvej 2 2970 Hørsholm 214784902016-01-012016-12-31 214784902016-01-012016-12-311 214784902016-01-012016-12-310 214784902016-01-012016-12-310 214784902016-01-012016-12-311 214784902016-01-012016-12-312 214784902016-01-012016-12-313 214784902015-01-012015-12-31 214784902016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 214784902015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 214784902016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 214784902015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 214784902016-12-31 214784902015-12-31 iso4217:DKK