Bizzi IVS

Viborggade 1

2100 København Ø


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/05/2018
Kristoffer Holten Madsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenBizzi IVS
Viborggade 1
2100 København Ø
CVR-nr:37393649
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 for Bizzi IVS.


Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.


Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 30/05/2018

Direktion
Kristoffer Holten Madsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat betingelserne for undladelse af revision for opfyldt.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter


Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet
virksomhed.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold


Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på t.kr. 13, og selskabets balance
pr. 31. december 2017 udviser en negativ egenkapital på t.kr. 13.

 

Selskabets kapitalforhold


Selskabet har pr. 31. december 2017 udviser en negativ egenkapital på t.kr. 13. Selskabet forventer at retablere kapitalen via selskabets driftsindtjening.


Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning


Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke
selskabets finansielle stilling.


Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 101.787 0
Administrationsomkostninger -106.321 0
Resultat af ordinær primær drift -4.534 0
Øvrige finansielle omkostninger -12.535 0
Ordinært resultat før skat -17.069 0
Skat af årets resultat 3.432 0
Årets resultat -13.637 0
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -13.637 0
I alt -13.637 0

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 625.000 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 1 625.000 0
Anlægsaktiver i alt 625.000 0
Tilgodehavende skat 3.432 0
Tilgodehavender i alt 3.432
Likvide beholdninger 995 1
Omsætningsaktiver i alt 4.427 1
Aktiver i alt 629.427 1

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 1 1
Overført resultat -13.637 0
Egenkapital i alt -13.636 1
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.219 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 637.844 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 643.063 0
Gældsforpligtelser i alt 643.063 0
Passiver i alt 629.427 1

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt


 

  kr.
Kostpris primo 0
Tilgang 625.000
Kostpris ultimo 625.000
 
 
Nettoopskrivninger primo 0
Årets nettoopskrivninger 0
Nettoopskrivninger ultimo 0
 
 
Regnskabsmæssig værdi ultimo 625.000

 

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke afgivet pant eller lignende sikkerhedsstillelser.

4. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed true 25/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Kristoffer Holten Madsen Viborggade 1 2100 København Ø true false false false 373936492017-01-012017-12-31 373936492017-01-012017-12-310 373936492016-01-252016-12-31 373936492017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 373936492016-01-252016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 373936492017-12-31 373936492016-12-31 iso4217:DKK