MONA NISSEN ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/05/2015
Mona Nissen Bach
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMONA NISSEN ApS
Toldbodgade 20, 1 null
6960 Hvide Sande
Telefonnummer:97313040
CVR-nr:31152399
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseVestjysk Bank
Bredgade
6960 Hvide Sande
DK Danmark
RevisorREVISIONSFIRMAET CHR. KNUDSEN V/JYTTE JESPERSEN
Stormgade 8, 1
Hvide Sande
DK Danmark
CVR-nr:21813400
P-enhed:1001335267

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, for Mona Nissen ApS.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et ret-visende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hvide Sande, den 10/02/2015

Direktion
Mona Nissen Bach


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen den 4. maj 2015, at årsrapporten for 2015 ikke skal revideres. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ejeren af Mona Nissen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Mona Nissen ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Hvide Sande, 10/02/2015Jytte Jespersen
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET CHR. KNUDSEN V/JYTTE JESPERSEN

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sel-skabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer inden årsregn-skabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved restaurantdrift indregnes i resultatopgø-  relsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Netteomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg,reklame, lokaler m.m.

Administrationsomkostninger
I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til administration af selskabet.

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealisere kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansille aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.m.

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatop-gørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver
Driftmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages liniære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel og inventar                 3-8 år

Aktiver med en kostpris på under 12. t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien re-duceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter tilgodehavende ikke tilskrevne renter.

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettige skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved mordregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.


Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskel-len mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 1.927.977 2.352.248
Bruttoresultat 1.927.977 2.352.248
Personaleomkostninger 1 -1.631.853 -1.791.009
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -139.395 -139.395
Resultat af ordinær primær drift 156.729 421.844
Andre finansielle indtægter 3.338 4.401
Øvrige finansielle omkostninger -11.615 -12.037
Ordinært resultat før skat 148.452 414.208
Ekstraordinært resultat før skat 148.452 414.208
Skat af årets resultat -44.813 -103.000
Årets resultat 103.639 311.208
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 48.300 48.300
Overført resultat 55.339 262.908
I alt 103.639 311.208

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 160.771 300.166
Materielle anlægsaktiver i alt 2 160.771 300.166
Anlægsaktiver i alt 160.771 300.166
Fremstillede varer og handelsvarer 45.785 33.887
Varebeholdninger i alt 45.785 33.887
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.070 11.572
Andre tilgodehavender 6.914
Tilgodehavender i alt 37.070 18.486
Likvide beholdninger 1.173.481 779.679
Omsætningsaktiver i alt 1.256.336 832.052
Aktiver i alt 1.417.107 1.132.218

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 691.611 636.272
Forslag til udbytte 48.300 48.300
Egenkapital i alt 3 864.911 809.572
Hensættelse til udskudt skat 10.900
Hensatte forpligtelser i alt 10.900
Leverandører af varer og tjenesteydelser 212.316 202.264
Skyldig selskabsskat 33.713 96.500
Anden gæld 306.167 12.982
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 552.196 311.746
Gældsforpligtelser i alt 552.196 311.746
Passiver i alt 1.417.107 1.132.218

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 1553416 1729698
Pensionsbidrag 37015 35496
Andre omkostninger til social sikring 41422 25815
  1631853 1791009

 

2. Materielle anlægsaktiver i alt

   

  Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre Anlæg mv.
  kr. kr. kr.
Kostpris primo xxx.xxx xxx.xxx 743105
Tilgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Afgang -xxx.xxx -xxx.xxx 0
Kostpris ultimo xxx.xxx xxx.xxx 743105
     
Opskrivninger primo xxx.xxx xxx.xxx 0
Årets opskrivning xxx.xxx xxx.xxx 0
Opskrivninger ultimo xxx.xxx xxx.xxx 0
     
Af- og nedskrivning primo -xxx.xxx -xxx.xxx -442939
Årets afskrivning -xxx.xxx -xxx.xxx -139395
Tilbageførsel ved afgang xxx.xxx xxx.xxx 0
Af- og nedskrivning ultimo -xxx.xxx -xxx.xxx 582334
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo xxx.xxx xxx.xxx 160771

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125000 636272 48300 809572
Udloddet ordinært udbytte 0   -48300 -48300
Årets resultat 0 55339 48300 103639
Egenkapital ultimo 125000 691611 48300 864911

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualposter m.v.
 

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der stilles sikkerhed for husleje på kr. 409.000

Der er ingen pantsætninger.

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Chr. Knudsen Stormgade 8 6960 Hvide Sande 311523992014-01-012014-12-31 311523992014-01-012014-12-311 311523992014-01-012014-12-310 311523992013-01-012013-12-31 311523992014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 311523992013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 311523992014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 311523992013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 311523992014-12-31 311523992013-12-31 iso4217:DKK