AUSTRALIAN BARBECUE ApS

Østerbro 35

9000 Aalborg


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2018
Anders Thode
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAUSTRALIAN BARBECUE ApS
Østerbro 35
9000 Aalborg
Telefonnummer:70107017
CVR-nr:27528996
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
BankforbindelseJutlander Bank
Tankedraget 5
9000 Aalborg

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve restaurationsvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året øget sine aktiviteter og resultatet anses som tilfredsstillende. Det forventes at selskabets aktiviteter øges yderligere i det nye år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der op-står mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

Generelt:

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i posten bruttofortjeneste.

 

Nettoomsætningen:
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Vareforbrug:
Råvarer forbrugt ved periodens fakturerede salg.

 

Direkte personaleomkostninger:
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

 

Andre eksterne poster:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

 

Finansielle poster:
Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt realiserede og urealiserede kursge-vinster og –tab.

 

Skat af årets resultat:
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct for aktuel skat, og 22 pct for udskudt skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver:
Indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugsti-der:


Indretning lejede lokaler  5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  5 år
 

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser omkostningsføres i resultatopgørelsen under posten ”Andre eksterne omkostninger”.

 

Varebeholdninger:
Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte:
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat:
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktiver, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 pct.

 

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat 5.240.106 4.182.774
Personaleomkostninger 1 -4.092.363 -3.316.851
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -82.799 -113.971
Resultat af ordinær primær drift 1.064.944 751.952
Andre finansielle indtægter 61.356 50.835
Øvrige finansielle omkostninger 0 -727
Ordinært resultat før skat 1.126.300 802.060
Skat af årets resultat 2 -255.048 -185.981
Årets resultat 871.252 616.079
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.800 103.400
Overført resultat 765.452 512.679
I alt 871.252 616.079

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 282.704 343.003
Materielle anlægsaktiver i alt 3 282.704 343.003
Anlægsaktiver i alt 282.704 343.003
Råvarer og hjælpematerialer 77.850 57.478
Varebeholdninger i alt 77.850 57.478
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 425.647 395.032
Udskudte skatteaktiver 1.200 9.800
Andre tilgodehavender 1.858.971 1.245.462
Tilgodehavender i alt 2.285.818 1.650.294
Likvide beholdninger 1.586.147 949.690
Omsætningsaktiver i alt 3.949.815 2.657.462
Aktiver i alt 4.232.519 3.000.465

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 2.287.342 1.521.890
Forslag til udbytte 105.800 103.400
Egenkapital i alt 2.518.142 1.750.290
Leverandører af varer og tjenesteydelser 335.655 392.189
Skyldig selskabsskat 226.493 68.150
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 1.152.229 789.836
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.714.377 1.250.175
Gældsforpligtelser i alt 1.714.377 1.250.175
Passiver i alt 4.232.519 3.000.465

Noter

1. Personaleomkostninger

  2017 2016
  kr. kr.
Løn og gager 4.018.401 3.264.511
Andre omkostninger til social sikring 73.962 52.340
  4.092.363 3.316.851
     
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede

10,1

8,4

 

 

2. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. kr.
Aktuel skat 244.493 174.150
Ændring af udskudt skat 8.600 -2.700
Regulering vedrørende tidligere år 1.955 14.531
  255.048 185.981

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning af lejede lokaler Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 27.226 1.000.974
Tilgang 0 22.500
Afgang 0 0
Kostpris ultimo 27.226 1.023.474
     
Opskrivninger primo 0 0
Årets opskrivning 0 0
Opskrivninger ultimo 0 0
     
Af- og nedskrivning primo -25.471 -659.726
Årets afskrivning -1.55 -81.044
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -27.226 740.770
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 282.704
 

 

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Lejeaftale

 

Der er indgået en aftale om leje af produktionslokaler.

Den månedlige husleje udgør ved årets udgang 12.887 kr.

true false false false true 01/01/2016 31/12/2016 Ingen bistand Peter Steen Myntevej 14 9380 Vestbjerg 275289962017-01-012017-12-31 275289962016-01-012016-12-31 275289962017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 275289962016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 275289962017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 275289962016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 275289962017-12-31 275289962016-12-31 iso4217:DKK