ANLÆGSGARTNER WAGN BRUUN DE NEERGAARD ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
08/06/2015
Wagn Bruun de Neergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenANLÆGSGARTNER WAGN BRUUN DE NEERGAARD ApS
Ringvej 24
8680 Ry
Telefonnummer:21965968
CVR-nr:34450358
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 for Anlægsgartner Wagn Bruun de Neergaard ApS.

 

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

 

Selskabets årsregnskab er aflagt uden revision. Ledelsen anser betingelserne herfor for opfyldt.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ry, den 16/04/2015

Direktion
Wagn Bruun de Neergaard
Den uafhængige revisors erklæring om review

Til anpartshaverne i ANLÆGSGARTNER WAGN BRUUN DE NEERGAARD ApS

Vi har udført gennemgang af årsregnskabet for ANLÆGSGARTNER WAGN BRUUN DE NEERGAARD ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores gennemgang i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. En gennemgang af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om gennemgang af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved en gennemgang, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ry, 16/04/2015Henrik Braderup Olsen
Statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Henrik Braderup Olsen, Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætning ved salg af ydelser og varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

 

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

 

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

 

 

Aktiver med en kostpris på under 12 t.kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

 

Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteaktiver. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

 

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 890.064 489.296
Personaleomkostninger 1 -558.681 -345.594
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -59.010 -20.315
Resultat af ordinær primær drift 272.373 123.387
Andre finansielle indtægter 0 450
Øvrige finansielle omkostninger -1.341 0
Ordinært resultat før skat 271.032 123.837
Ekstraordinært resultat før skat 271.032 123.837
Skat af årets resultat -66.559 -31.252
Årets resultat 204.473 92.585
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 204.473 92.585
I alt 204.473 92.585

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 364.191 88.201
Materielle anlægsaktiver i alt 364.191 88.201
Anlægsaktiver i alt 364.191 88.201
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 155.844 128.422
Tilgodehavender i alt 155.844 128.422
Likvide beholdninger 167.466 69.652
Omsætningsaktiver i alt 323.310 198.074
Aktiver i alt 687.501 286.275

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 329.719 125.246
Egenkapital i alt 2 409.719 205.246
Hensættelse til udskudt skat 12.826 2.544
Hensatte forpligtelser i alt 12.826 2.544
Skyldig selskabsskat 65.887 40.254
Anden gæld 199.069 38.231
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 264.956 78.485
Gældsforpligtelser i alt 264.956 78.485
Passiver i alt 687.501 286.275

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 533.082 319.487
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 25.599 26.107
  558.681 345.594

 

2. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 125.246 205.246
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0
Årets resultat 0 204.473 204.473
Egenkapital ultimo 80.000 329.719 409.719

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er udførelse og salg af anlægsgartneropgaver.

01/01/2013 31/12/2013 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Henrik Braderup Olsen Rugaardsvej 5 8680 Ry 344503582014-01-012014-12-31 344503582014-01-012014-12-310 344503582014-01-012014-12-311 344503582013-01-012013-12-31 344503582014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 344503582013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 344503582014-12-31 344503582013-12-31 iso4217:DKK