IDEALSERVICE IVS

Grævlingestien 29

2880 Bagsværd


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
17/05/2017
Martin Heder Kampff
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenIDEALSERVICE IVS
Grævlingestien 29
2880 Bagsværd
CVR-nr:36490578
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseNordea Bank Danmark A/S
Lyngby Hovedgade 96
2800 Kgs Lyngby
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for IDEALSERVICE IVS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Bgasværd, den 16/05/2017

Direktion
Martin Heder Kampff

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der ønskes fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at yde rengørings- og ejendomsservice til private og erhvervsdrivene.
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på DKK 25.962, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtrådt forhold af betydning efter årsregnskabets afslutning.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for IDEALSERVICE IVS for regnskabsåret 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

 

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

....

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i netto- omsætningen.

 

Direkte omkostninger

Direkte omkostninger omfatter udgifter til fremmed arbejde.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

....

Balance

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

 

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinæ- re generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige ind- komster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af for- pligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skatte- mæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til netto- realisationsværdi. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amor- tiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 183.125
Bruttoresultat 192.162 183.125
Personaleomkostninger -162.632 -189.620
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -3.568 -658
Resultat af ordinær primær drift 25.962 -7.153
Ordinært resultat før skat 25.962 -7.153
Skat af årets resultat -4.136
Årets resultat 21.826 -7.153
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 21.826 -7.153
I alt 21.826 -7.153

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 10.705 2.634
Materielle aktiver i alt 10.705 2.634
Langfristede aktiver i alt 10.705 2.634
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 25.728 22.900
Tilgodehavender i alt 25.728 22.900
Likvide beholdninger 26.559 1.929
Kortfristede aktiver i alt 52.287 24.829
Aktiver i alt 62.992 27.463

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 100 100
Overført resultat 14.673 -7.153
Egenkapital i alt 14.773 -7.053
Leverandører af varer og tjenesteydelser 21.250
Skyldig selskabsskat 4.136
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 7.743 34.516
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 15.090
Kortfristede forpligtelser i alt 48.219 34.516
Forpligtelser i alt 48.219 34.516
Passiver i alt 62.992 27.463
false false false false true 13/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Martin Heder Kampff Grævlingestien 29 2880 Bagsværd 364905782016-01-012016-12-31 364905782016-01-012016-12-310 364905782015-01-132015-12-31 364905782016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364905782015-01-132015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364905782016-12-31 364905782015-12-31 iso4217:DKK