Kortegaard Forst Export GB ApS

Fuglegårdsvænget 83 1 mf

2820 Gentofte


Årsrapport

20. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
18/12/2019
Kasper Kortegaard Graven
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenKortegaard Forst Export GB ApS
Fuglegårdsvænget 83 1 mf
2820 Gentofte
CVR-nr:39739216
Regnskabsår:20/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

 

 

 

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i køb og salg af juletræer

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret opnået et utilfredstillende resultat.

Resultatet blev et underskud på 302.826 kr, hvorefter egenkapitalen

udgør-252.826 kr.

Resultat for 2019/2020 forventes at blive markant positivt.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, der

forrykker den økonomiske stilling.

 

Kasper Kortegaard Graven

Direktør


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 20. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 -
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.104
Personaleomkostninger -292.251
Resultat af ordinær primær drift -290.147
Øvrige finansielle omkostninger -12.679
Ordinært resultat før skat -302.826
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -302.826
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -302.826
I alt -302.826

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 28.811
Materielle anlægsaktiver i alt 28.811
Anlægsaktiver i alt 28.811
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 100.736
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 116.974
Andre tilgodehavender 69.596
Tilgodehavender i alt 287.306
Likvide beholdninger 296.186
Omsætningsaktiver i alt 583.492
Aktiver i alt 612.303

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat -302.826
Egenkapital i alt -252.826
Leverandører af varer og tjenesteydelser 36.811
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 828.318
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 865.129
Gældsforpligtelser i alt 865.129
Passiver i alt 612.303

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Peder Pedersen Anderupvej 54 5270 Odense N true false false true 397392162018-07-202019-06-30 397392162018-07-202019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 397392162019-06-30 iso4217:DKK