ROSKILDE HØRECENTER HOLDING ApS

Nørregade 3

4330 Hvalsø


Årsrapport

1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
14/05/2018
Lone Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenROSKILDE HØRECENTER HOLDING ApS
Nørregade 3
4330 Hvalsø
CVR-nr:31492424
Regnskabsår:01/01/2017 - 31/12/2017
RevisorRegistreret revisor Mette Storgaard Høffner
Kostskolevej 5-7
2880 Bagsværd
DK Danmark
CVR-nr:18897385
P-enhed:1003598782

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2017 dækkende perioden 1. januar – 31. december 2017. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato.

 

Årsrapporten der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Hvalsø, den 11/05/2018

Direktion
Lone Pedersen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision for det kommende år er fravalgt.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i Roskilde HøreCenter Holding ApS

Baseret på selskabets bogføring samt oplysninger fra ledelsen har jeg ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Roskilde HøreCenter Holding ApS for perioden 1. januar – 31. december 2017.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven samt FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til
opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Bagsværd, 11/05/2018Mette Storgaard Høffner , mne11058

Registreret revisor Mette Storgaard Høffner
CVR: 18897385

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.m.

 

Skat af årets resultat
Sammensættes af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 22% vedrørende forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

 

Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster.

 

Selskabet er sambeskattet med Roskilde HøreCenter ApS. Skatten fordeles mellem selskaberne i det forhold selskaberne bidrager med negativ eller positiv indkomst.

 

 

 

Balance

Balancen opstilles i kontoform.

 

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver måles til indre værdi, d.v.s. equity-metoden anvendes.

 

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Nedskrivning for imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning.

 

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

 

Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der hensættes ikke udskudt skat af mer-/mindreværdier på kapitalandele i datterselskab, da kapitalandelene ikke forventes afhændet indenfor en kortere periode.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

Note 2017 2016
kr. kr.
Bruttoresultat -3.500 -3.500
Resultat af ordinær primær drift -3.500 -3.500
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 560.217 210.717
Andre finansielle indtægter 113 46
Øvrige finansielle omkostninger -141 -456
Ordinært resultat før skat 556.689 206.807
Skat af årets resultat 1 770 770
Årets resultat 557.459 207.577
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 105.800 103.400
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 450.217 102.717
Overført resultat 1.442 1.460
I alt 557.459 207.577

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.018.310 568.093
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 1.018.310 568.093
Anlægsaktiver i alt 1.018.310 568.093
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 4.922 3.135
Udbytte hos tilknyttede virksomheder 110.000 108.000
Tilgodehavende skat 793 797
Tilgodehavender i alt 115.715 111.932
Omsætningsaktiver i alt 115.715 111.932
Aktiver i alt 1.134.025 680.025

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2017 2016
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 125.000 125.000
     Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 893.310 443.093
Overført resultat 6.349 4.907
Forslag til udbytte 105.800 103.400
Egenkapital i alt 1.130.459 676.400
Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.500 3.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 66 125
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.566 3.625
Gældsforpligtelser i alt 3.566 3.625
Passiver i alt 1.134.025 680.025

Noter

1. Skat af årets resultat

  2017 2016
  kr. t.kr.
Aktuel skat 770 1
Ændring af udskudt skat 0 -
  770 1

 

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

 

Roskilde HøreCenter ApS,

Hjemsted Roskilde, ejerandel 100%

2017 2016
Anskaffelsessum kr. t.kr.
Saldo pr. 1. januar 2017 125.000 125
Tilgang i årets løb 0 -
Afgang i årets løb 0 -
Anskaffelsesum pr. 31. december 2017 125.000 125
     
Værdireguleringer    
Saldo pr. 1. januar 2017 443.093 340
Årets resultat 560.217 211
Udbytte -110.000 -108
Værdireguleringer pr. 31. december 2017 893.310 443
     
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2017 1.018.310 568
 
     
 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen er udstedt i 125 stk. á 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabet fungerer som holdingselskab, og driver direkte og indirekte handel, foretager finansiering og investering samt udøver anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet andre forpligtelser udover de for branchen sædvanlige.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Roskilde HøreCenter ApS. Selskabet er administrationsselskab i sambeskatningen. Datterselskabet hæfter sammen med modervirksomheden solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. De sambeskattede selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat.

false false true false true 01/01/2016 31/12/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Mette Storgaard Høffner Kostskolevej 5 2880 Bagsværd 314924242017-01-012017-12-31 314924242017-01-012017-12-311 314924242017-01-012017-12-310 314924242017-01-012017-12-312 314924242016-01-012016-12-31 314924242017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314924242016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314924242017-01-012017-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 314924242016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 314924242017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314924242016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314924242017-12-31 314924242016-12-31 iso4217:DKK