HVASS HOLDING BJERRINGBRO ApS

Fredensvej 45

8850 Bjerringbro


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/06/2017
Jørgen Hvass
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHVASS HOLDING BJERRINGBRO ApS
Fredensvej 45
8850 Bjerringbro
Telefonnummer:22590324
e-mailadresse:hvass@bknet.dk
CVR-nr:27303323
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseDanske Bank

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Hvass Holding ApS, Godkendt Revisionsselskab.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse at  årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

  


Bjerringbro, den 01/06/2017

Direktion
Jørgen Hougaard Hvass

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det erklæres, at betingelserne for fravalg af revision stadig er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje aktier i andre selskaber samt finansiering og investering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold er bedre end sidste år.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

 

Generelt
Selskabet har valgt at indregne ledelsens forslag til udbytte som gæld i balance, jf. årsregnskabslovens § 48.

 

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 har selskabet undladt at udarbejde koncernregnskab. Der henvises i stedet til datterselskabets årsrapport.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabsloven er ændret, så det ikke længere er muligt at klassificere forslået udbytte som gæld i balancen.

 

Forslag til udbytte er præsenteret som en særlig reserve under egenkapitalen. Tidligere blev forslag til udbytte indregnet som en gældsforpligtigelse.

 

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis vedrørende forslået udbytte for regnskabsåret. Den beløbsmæssige effekt for resultatopgørelsen er uændret, hvorimod egenkapitalen primo 2016 er forbedret med kr. 101.200.

 

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Resultatopgørelse

Resultatandele i dattervirksomhed
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

 

Goodwill afskrives lineært over 10 år.

 

Andre driftsomkostninger
Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder.

Balance

Finansielle anlægsaktiver


Kapitalandel i dattervirksomhed
Kapitalandel i dattervirksomheden indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

 

Nettoopskrivning af kapitalandel i dattervirksomheden overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen med fradrag af afskrivninger på goodwill.

 

Værdipapirer
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktiverne henholdsvis afvikling af forpligtelserne.

 

Udskudt skat måles på grundlag af skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

 

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen og for selskabsskatten af koncernes sambeskattede indkomst.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Eksterne omkostninger -4.948 -4.794
Bruttoresultat -4.948 -4.794
Resultat af ordinær primær drift -4.948 -4.794
     Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.216.581 140.438
Andre finansielle indtægter 33.883 175.234
     Andre finansielle omkostninger -18.963 -7.348
Ordinært resultat før skat 2.226.553 303.530
Skat af årets resultat 1 -1.980 -39.054
Årets resultat 2.224.573 264.476
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 103.400 101.200
Overført resultat 2.121.173 163.276
I alt 2.224.573 264.476

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 2.738.109 521.528
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 2.738.109 521.528
Anlægsaktiver i alt 2.738.109 521.528
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.106.202 612.501
Udbytte hos tilknyttede virksomheder 0 140.000
Tilgodehavender i alt 1.106.202 752.501
Andre værdipapirer og kapitalandele 362.623 371.477
Værdipapirer og kapitalandele i alt 362.623 371.477
Likvide beholdninger 34.740 307.841
Omsætningsaktiver i alt 1.503.565 1.431.819
Aktiver i alt 4.241.674 1.953.347

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 3.660.764 1.539.591
Forslag til udbytte 103.400 101.200
Egenkapital i alt 3.889.164 1.765.791
Skyldig selskabsskat 72.716 19.071
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 279.794 168.485
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 352.510 187.556
Gældsforpligtelser i alt 352.510 187.556
Passiver i alt 4.241.674 1.953.347

Noter

1. Skat af årets resultat

  2015 2015
  kr. kr.
     
Aktuel skat 1.980 39.054
  1.980 39.054

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

     

  Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 3.725.000
Tilgang 0
Afgang 0
Kostpris ultimo 3.725.000
   
Nettoopskrivninger primo -3.203.472
Andel i årets resultat jf. note 2.216.581
Nettoopskrivninger ultimo -986.891
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.738.109
  

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Revisionsfirmaet Hvass A/S 100% 2.738.109 2.216.581 

 

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed af nogen art.

false false false false false 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand Jørgen Hvass Fredensvej 45 8850 Bjerringbro 273033232016-01-012016-12-31 273033232016-01-012016-12-310 273033232015-01-012015-12-31 273033232016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 273033232015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 273033232016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 273033232015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 273033232016-12-31 273033232015-12-31 iso4217:DKK