Nivo ApS

Esrum Hovedgade 5

3230 Græsted


Årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
27/11/2019
Sabina Fokdahl
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenNivo ApS
Esrum Hovedgade 5
3230 Græsted
Telefonnummer:22371321
CVR-nr:36704640
Regnskabsår:01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for Nivo ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Græsted, den 10/11/2019

Direktion
Emil Morten BengtssonLedelsesberetning

Branchekode

439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

Formål

Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

årets resultat er positivt. Ledelsen anser årets resultat

som acceptabelt. Ledelsen forventer et positivt resultat

næste år.

 

 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet

begivenheder, der vil kunne forrykke selskabets

finansielle stilling væsentligt.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

 I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles

pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici,

der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter

forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

 

Bruttofotjeneste/tab er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af 

eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution,

salg, reklame, administration og lokaler.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen

med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter

renteindtægter og -omkostninger.

 

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og

forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen

med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte

på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer

direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede

Afskrivninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis

svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af

forventede tab.

 

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat

indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige

indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige

indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende

til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2018 - 30. jun. 2019

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 10.715 154.026
Personaleomkostninger -164.513
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -5.088 -6.620
Andre driftsomkostninger -6.310
Resultat af ordinær primær drift 5.627 -23.417
Øvrige finansielle omkostninger -1.291
     Andre finansielle omkostninger -11.831
Ordinært resultat før skat 4.336 -35.248
Skat af årets resultat 954 -10.084
Årets resultat 5.290 -45.332
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 5.290 -45.332
I alt 5.290 -45.332

Balance 30. juni 2019

Aktiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 15.262 9.930
Materielle anlægsaktiver i alt 15.262 9.930
Anlægsaktiver i alt 15.262 9.930
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.928 5.000
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Udskudte skatteaktiver 9.130 0
Tilgodehavende skat 16.642 6.000
Andre tilgodehavender 12.948
Tilgodehavender i alt 41.700 23.948
Likvide beholdninger 1.200 1.271
Omsætningsaktiver i alt 42.900 25.219
Aktiver i alt 58.162 35.149

Balance 30. juni 2019

Passiver

Note 2018/19 2017/18
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000 50.000
Overført resultat -31.888 -55.659
Egenkapital i alt 18.112 -5.659
Langfristede gældsforpligtelser i alt 23.631
Gæld til banker 2.958 8.177
Leverandører af varer og tjenesteydelser 10.000 9.000
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 461 0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 26.631 23.631
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40.050 17.177
Gældsforpligtelser i alt 40.050 40.808
Passiver i alt 58.162 35.149

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte 0
false false true 01/07/2017 30/06/2018 Ingen bistand Ebogholderen.dk ApS Kleinsgade 2 1633 København V 367046402018-07-012019-06-30 367046402018-07-012019-06-300 367046402017-07-012018-06-30 367046402018-07-012019-06-30fsa:RetainedEarningsMember 367046402017-07-012018-06-30fsa:RetainedEarningsMember 367046402019-06-30 367046402018-06-30 iso4217:DKK