PROFILMONTAGE ApS

Skovsøviadukten 3

4200 Slagelse


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/05/2016
Sten Mortensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPROFILMONTAGE ApS
Skovsøviadukten 3
4200 Slagelse
CVR-nr:33774516
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseDanske Bank
Munkeengen 30
3400 Hillerød
RevisorREVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE STATSAUTORISERET REVISIONSAPS
Nytorv 8
4200 Slagelse
DK Danmark
CVR-nr:21696382
P-enhed:1005132190

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -31. december 2015 for PROFILMONTAGE APS.

 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

 

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 


Slagelse, den 12/02/2016

Direktion
Sten Svend Færk MortensenBestyrelse
Steffen Torvits
Lone Sejersen
Mogens Nellemann Skov
Michael Helmershøj

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Profilmontage ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for ProfilMontage ApS for regnskabsåret 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelseberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.


Slagelse, 12/02/2016Søren Dalsgaard
Statsautoriseret revisor
REVISORERNE DALSGAARD,STAHL & WØLDIKE STATSAUTORISERET REVISIONSAPS
CVR: 21696382

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i tagmontage og service og dermed beslægtede opgaver.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat er i overensstemmelse med ledelsens forventninger og betegnes af ledelsen som tilfredsstillende.
 

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

Selskabets ledelse forventer et tilsvarende resultat for 2016.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Endvidere tilvalg efter klasse C.

 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
 

Generelt

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:
Nettoomsætningen ved tagmontage indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.
 

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.


Andre eksterne omkostninger:
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

 

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.


Selskabsskat og udskudt skat:
Selskabet er sambeskattet med koncernens øvrige selskaber.
 
Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende virksomheder i forhold til de skattepligtige indkomster.

 

Årets skat, som består af årets aktuelle skat beregnet med 23,5% og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling herfor.

 

Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balancen som en hensættelse/aktiv for negativ udskudt skat. Den udskudte skatteforpligtelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle og beregnet med 22%. Skatteaktiv forventes realiseret inden for de kommende 2 år.

Balance

Materielle anlægsaktiver:
Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider uden scrapværdier:

 

    Tekniske anlæg og maskiner     3-5 år

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver:
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere en den regnskabsmæssige værdi.

 

Varebeholdninger:
Varelager af hjælpematerialer værdiansættes til anskaffelses-/kostpris eller nettorealisationspris, hvis denne er lavere.


Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

 

Værdi af igangværende arbejder for fremmed regning omfatter anskaffelsespris for medgåede materialer og direkte løn samt tillæg af forholdsmæssig avance.


Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.


Gældsforpligtelser:
Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 4.536.462 4.542.613
Personaleomkostninger 1 -3.764.812 -4.135.049
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -202.746 -125.115
Resultat af ordinær primær drift 568.904 282.449
Andre finansielle indtægter 8.280 0
     Andre finansielle omkostninger -4.067 -18.498
Ordinært resultat før skat 573.117 263.951
Skat af årets resultat 2 -130.000 -70.000
Årets resultat 443.117 193.951
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 443.117 193.951
I alt 443.117 193.951

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 325.826 547.672
Materielle anlægsaktiver i alt 3 325.826 547.672
Anlægsaktiver i alt 325.826 547.672
Råvarer og hjælpematerialer 30.000 15.000
Varebeholdninger i alt 30.000 15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 755.193 1.355.930
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 100.000 0
Udskudte skatteaktiver 0 130.000
Periodeafgrænsningsposter 126.671 95.017
Tilgodehavender i alt 981.864 1.580.947
Likvide beholdninger 34.808 297.101
Omsætningsaktiver i alt 1.046.672 1.893.048
Aktiver i alt 1.372.498 2.440.720

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat -14.121 -457.238
Egenkapital i alt 65.879 -377.238
Gæld til banker 0 75.337
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 75.337
Gæld til banker 0 75.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 696.659 1.533.898
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 609.960 1.133.723
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.306.619 2.742.621
Gældsforpligtelser i alt 1.306.619 2.817.958
Passiver i alt 1.372.498 2.440.720

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 80.000 -457.238 0 -377.238
Årets resultat 443.117 443.117
Egenkapital, ultimo 80.000 -14.121 0 65.879

Der er ikke sket ændringer i selskabets kapital siden stiftelsen.

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 3.356.325 3.681.924
Pensioner 340.537 395.331
Sociale bidrag 67.950 57.794
  3.764.812 4.135.049
 

 

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Årets aktuelle skat 0 0
Regulering af hensættelse til udskudt skat 130.000 70.000
Refunderet skat (sambeskatning) 0 0
  130.000 70.000

 

Der skal ikke betales i selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2015.

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Driftsmidler.
  kr.
Anskaffelsessum primo 831.720
Årets tilgang 80.900
Årets afgang -350.000
Anskaffelsespris ultimo 562.620
   
   
Afskrivninger primo 284.048
Årets afskrivninger/tab 202.746
Afskrivning afgang -250.000
Afskrivninger ultimo 236.794
   
Regnskabsmæssig værdi   325.826

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den samlede beregnede selskabsskat til afregning for 2015 udgør tkr. 0.

Der er indgået leasingaftaler for 2 varebiler med årlige ydelser på 75 tkr. med restløbetider på 23-30 mdr.

Samlet restforpligtelse udgør 200 tkr. excl. moms.

 

Selskabet kautionerer solidarisk for koncernens gæld til pengeinstitut, der på statustidspunktet udgør samlet kr. 12 mio.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

false false 01/01/2014 31/12/2014 Erklæring om udvidet gennemgang DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE, statsautoriseret revisionsanpartsselskab Nytorv 8 4200 Slagelse 337745162015-01-012015-12-31 337745162015-01-012015-12-311 337745162015-01-012015-12-310 337745162015-01-012015-12-310 337745162015-01-012015-12-311 337745162015-01-012015-12-312 337745162015-01-012015-12-313 337745162014-01-012014-12-31 337745162015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 337745162014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 337745162015-12-31 337745162014-12-31 337745162015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 337745162015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 337745162015-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 337745162015-01-01 337745162015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 337745162015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 337745162015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 337745162015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK