IDEALSERVICE ApS

Grævlingestien 29

2880 Bagsværd


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2019
Martin Heder Kampff
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenIDEALSERVICE ApS
Grævlingestien 29
2880 Bagsværd
CVR-nr:36490578
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at yde rengøringsservice til private og udvalgte erhvervsdrivene.
 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet konverteret fra et IVS til et ApS i slutningen af regnskabaåret. Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på DKK 112.190, og selskabets balance pr. 31. december 20178 udviser en egenkapital på 95.300 DKK

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtrådt forhold af betydning efter årsregnskabets afslutning.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Nettoomsætning 1.021.186 578.335
Eksterne omkostninger -243.583 -318.012
Ejendomsomkostninger -93.418 -79.544
Administrationsomkostninger -31.455 -41.548
Bruttoresultat 652.730 139.231
Personaleomkostninger -479.292 -161.546
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -20.967 -17.052
Andre driftsomkostninger -40.281
Resultat af ordinær primær drift 112.190 -39.367
Ordinært resultat før skat 112.190 -39.367
Årets resultat 112.190 -39.367
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 112.190 -39.367
I alt 112.190 -39.367

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Materielle anlægsaktiver i alt 10.705
Tilgodehavender i alt 73.314
Likvide beholdninger 202.374
Aktiver i alt 286.393

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Egenkapital i alt 95.300
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 191.093
Passiver i alt 286.393

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true 01/01/2017 31/12/2017 Ingen bistand Martin Heder Kampff Grævlingestien 29a 2880 Bagsværd true false false true 364905782018-01-012018-12-31 364905782017-01-012017-12-31 364905782018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364905782017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 364905782018-12-31 iso4217:DKK