DEN EKSTRA RENESVANE ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
29/05/2015
Gopal Sawhney
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenDEN EKSTRA RENESVANE ApS
Guldrankevej 1
4420 Regstrup
Telefonnummer:+45 41 62 65 30
e-mailadresse:robin@derenesvaner.dk
CVR-nr:33044925
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseArbejdernes Landsbank
Nørrebrogade 62
2200 København N
RevisorG2 REVISION ApS
Guldagervej 61
Faxe
DK Danmark
CVR-nr:32285538
P-enhed:1015376844

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 2014 for Den Ekstra Renesvane ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret. aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at udlade revision for opfyldt.

 

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 


Regstrup, den 29/05/2015

Direktion
Michall Robbi William


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab . Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer
Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Regstrup, den 29/05/2015
Dirigent

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Den Ekstra Renesvane ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Den Ekstra Renesvane ApS for perioden 1.januar - 31 december 2014
på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har given os til brug for opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Faxe, 29/05/2015Gopal Sawhney
Registreret Revisor FSR
G2 REVISION ApS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udøb.


Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger.

 

Andre driftsomkostninger:

Andre driftsomkostninger indeholder, lokaleomkostninger, salgsomkostninger, administrations omkostninger.

 

Finansielle poster:
Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter.


Skat af årets resultat:
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen  er anvendt en skatteprocent på 24,5 pct.

 

Balance

Immaterielle og materielle anlægsaktiver:
Goodwill er medtaget til anskaffelsessummen. Der afskrives over 7 år.
Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner og inventar, indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.
Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger.
Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprinsipper og – satser.
Driftsmateriel: 25 % lineært.

Aktiver med an anskaffelsespris på under kr.12.300 pr enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Gældsforpligtelser i øvrigt:

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

 

Hensatte forpligtelser:
Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 23,5 pct. af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.725.846 1.710.084
Personaleomkostninger 1 -972.650 -1.362.670
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -81.882 -81.882
Andre driftsomkostninger -511.367 -509.661
Resultat af ordinær primær drift 159.947 -244.129
Andre finansielle indtægter 2.824 3.184
Øvrige finansielle omkostninger -6.928 -25.647
Ordinært resultat før skat 155.843 -266.592
Ekstraordinært resultat før skat 155.843 -266.592
Skat af årets resultat 3 -43.557 61.225
Årets resultat 112.286 -205.367
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 112.286 -205.367
I alt 112.286 -205.367

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Goodwill 163.590 245.472
Immaterielle anlægsaktiver i alt 4 163.590 245.472
Anlægsaktiver i alt 163.590 245.472
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 376.313 262.866
Udskudte skatteaktiver 99.301 142.857
Tilgodehavende skat 0 47.000
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse 5 65.781 0
Tilgodehavender i alt 541.395 452.723
Likvide beholdninger 31.975 958
Omsætningsaktiver i alt 573.370 453.681
Aktiver i alt 736.960 699.153

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6 125.000 125.000
    Øvrige reserver 345.000 345.000
Overført resultat -19.303 -131.589
Egenkapital i alt 7 450.697 338.411
Gæld til banker 0 9.706
Leverandører af varer og tjenesteydelser 29.276 22.988
Anden gæld 256.987 328.048
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 286.263 360.742
Gældsforpligtelser i alt 286.263 360.742
Passiver i alt 736.960 699.153

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gager 932.339 1.275.409
Pensionsbidrag 21.706 57.273
Andre omkostninger til social sikring 18.605 29.988
  972.650 1.362.670

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2014 2013
  kr. kr.
Goodwill 81.882 81.882
Produktionsanlæg og maskiner 0 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar    
  81.882 81.882

3. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat -43.557 61.225
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -43.557 61.225

4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

  Goodwill
  kr.
Kostpris primo 573.000
Tilgang 0
Afgang -0
Kostpris ultimo 573.000
Af- og nedskrivning primo 327.528
Årets afskrivning 81.882
Af- og nedskrivning ultimo 409.410
Regnskabsmæssig værdi ultimo 163.590

5. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet  har i strid med § 210 i lov om aktie- og anpartsselskaber ydet lån til kapitalejer. Selskabes ledelse kan ifalde ansvar herfor.  Lånet har udgjort 65.781 kr. og har været forrentet. Lånet er indfriet  inden godkendelsen af årsregnskabet.

6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter  a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen siden stiftelse.

7. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserver Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 345.000 -131.589   338.411
Udloddet ordinært udbytte          
Reserver         0
Årets resultat     112.286   112.286
Egenkapital ultimo 125.000 345.000 -19.303   450.697

 

8. Oplysning om eventualforpligtelser

 

Virksomheden leaser 3 biler. Aftalen har en resterende løbetid på 10 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 550 tkr.

 

Selskabet har ikke indeholdt A-skat/AM bidrag i forbindelse med udbetaling af ulovligt lån til kapitalejer hvorved ledelsen kan ifalde ansvar for overtrædelse af selskabslovern og kildeskatteloven.

 

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende anpatshaver med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Michall Robbi William  -  Hovedanpartshaver

 

10. Gennemsnitligt antal beskæftigede

  2014 2013
  Antal Antal
Gennemsnitligt medarbejdere 3 4
  3 4

 

01/01/2013 31/12/2013 Andre erklæringer uden sikkerhed Gopal Sawhney Guldagervej 61 4640 Faxe 330449252014-01-012014-12-31 330449252014-01-012014-12-311 330449252014-01-012014-12-310 330449252013-01-012013-12-31 330449252014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 330449252014-12-31 330449252013-12-31 iso4217:DKK