CHRYSALLIS A/S

Strandgårdsvej 1

5762 Vester Skerninge


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
20/06/2017
Chr. Smith Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHRYSALLIS A/S
Strandgårdsvej 1
5762 Vester Skerninge
CVR-nr:26025486
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
RevisorREVICOM KØBENHAVN APS STATSAUTORISEREDE REVISORER
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:39336316
P-enhed:1001780346

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Chrysallis ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten er indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

 


Vester Skerninge, den 30/05/2017

Direktion
Henrik Ingvart JohansenBestyrelse
Henrik Ingvart Johansen
Mikkel Aaquist Johansen
Jakob Aaquist Johansen
Kasper Aaquist Johansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i CHRYSALLIS A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CHRYSALLIS A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.


Rødovre, 30/05/2017Bent Ambæk
statautoriseret revisor
REVICOM KØBENHAVN APS STATSAUTORISEREDE REVISORER
CVR: 39336316

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Værdipapirer:

Værdipapirer er vurderet til dagsværdi.

 

Skat:

Årets skat indbefatter dels aktuel skat og dels forskydninger i udskudt skat.

 

Udskudt skat vedrører forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af selskabets aktiver. I nærværende årsrapport udelukkende regnskabs- respektive skattemæssige værdier af værdipapirer.

 

Der er foretaget opskrivning af andel i  Carnegie Feeder Fund K/S. Denne opskrivning er hensat opskrivningsfond

efter fradrag af udskudt skat på 22% af opskrivningen.

 

22% af årets skattepligtige indkomst er hensat til selskabsskat.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Eksterne omkostninger -24.394 -29.171
Bruttoresultat -24.394 -29.171
Resultat af ordinær primær drift -24.394 -29.171
Andre finansielle indtægter 414.131 398.340
Øvrige finansielle omkostninger -4.614 -65.424
Ordinært resultat før skat 385.123 303.745
Skat af årets resultat 1 -84.727 -66.824
Årets resultat 300.396 236.921
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 26.179 297.557
Overført resultat 74.217 -260.636
I alt 300.396 236.921

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 3.897.631 3.924.037
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.897.631 3.924.037
Anlægsaktiver i alt 3.897.631 3.924.037
Tilgodehavende skat 47.187 45.831
Tilgodehavender i alt 47.187 45.831
Likvide beholdninger 224.239 109.599
Omsætningsaktiver i alt 271.426 155.430
Aktiver i alt 4.169.057 4.079.467

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Reserve for opskrivninger 263.101 236.922
Overført resultat 3.035.405 2.961.188
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Egenkapital i alt 3.998.506 3.898.110
Hensættelse til udskudt skat 89.686 66.824
Hensatte forpligtelser i alt 89.686 66.824
Skyldig selskabsskat 55.865 89.533
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 25.000 25.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 80.865 114.533
Gældsforpligtelser i alt 80.865 114.533
Passiver i alt 4.169.057 4.079.467

Noter

1. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 61865 0
Ændring af udskudt skat 22662 66824
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  84527 66824

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at investere i værdipapirer og lignende.

3. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning for selskabets økonomiske situation.

 

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Revisionspåtegning false false false false Janne Hoffmann Egegårdsvej 39C, 1. 2610 Rødovre 260254862016-01-012016-12-31 260254862016-01-012016-12-311 260254862016-01-012016-12-310 260254862016-01-012016-12-310 260254862016-01-012016-12-311 260254862016-01-012016-12-312 260254862016-01-012016-12-313 260254862015-01-012015-12-31 260254862016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862016-01-012016-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862016-12-31 260254862015-12-31 iso4217:DKK