MURERMESTER MICHAEL SAHNER HANSEN ApS

Bognæsvej 37

4300 Holbæk


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
06/10/2017
Michael Sahner Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMURERMESTER MICHAEL SAHNER HANSEN ApS
Bognæsvej 37
4300 Holbæk
Telefonnummer:59462141
CVR-nr:31271762
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
BankforbindelseJyske Bank
4300 Holbæk
RevisorREVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
Kalundborgvej 60
4300 Holbæk
DK Danmark
CVR-nr:19720705
P-enhed:1003950290

Ledelsespåtegning

 

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/17 for Murermester Michael Sahner Hansen ApS.

 

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Holbæk, den 23/08/2017

Direktion
Michael Sahner HansenDen uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Murermester Michael Sahner Hansen ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Murermester Michael Sahner Hansen ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.Holbæk, 23/08/2017Lene Kildegaard
registreret revisor
REVISORGÅRDEN HOLBÆK REGISTRERET REVISORAKTIESELSKAB
CVR: 19720705

Ledelsesberetning

 

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er, i lighed med sidste år, murervirksomhed samt virksomhed naturligt forbundet hermed.

 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for  tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Der er foretaget enkelte tilvalg fra de øvrige regnskabsklasser.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år.
 
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning
Nettoomsætningen, som omfatter faktureret salg af handelsvarer og færdigvarer, samt ikke fakturerede indtægter vedrørende uafsluttede igangværende arbejder, indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Igangværende arbejder indregnes i takt med at ydelsen leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Denne metode anvendes når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt og det er sandsynligt at de økonomiske fordele herunder betalinger vil tilgå virksomheden.

 

Bruttofortjeneste
I bruttofortjenesten indregnes indtægter i takt med at levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Oplysning om nettoomsætning med tilhørende medgåede udgifter til vareforbrug og andre eksterne omkostninger udelades som følge af særlige konkurrencehensyn, jævnfør årsregnskabs-lovens § 32.


Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under a´conto-skatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultat-opgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver
Indretning lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.


Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

                                                                            Brugstid   Restværdi

Indretning lejede lokaler                                     10 år                    0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar       5-10 år                   0

 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

 Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

 

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.


Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdi.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte
Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Skyldig skat og udskudt skat
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.  Skatten afsættes med den skattesats som forventes at være gældende når skatten udløses.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.
 
Gældsforpligtelser
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel restgæld.

 

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttoresultat 2.086.335 1.856.368
Personaleomkostninger 1 -1.936.479 -2.068.057
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2 -68.074 -69.074
Resultat af ordinær primær drift 81.782 -280.763
Andre finansielle indtægter 4.524 149.773
Øvrige finansielle omkostninger -24.572 -34.757
Ordinært resultat før skat 61.734 -165.747
Skat af årets resultat 3 -16.000 31.000
Årets resultat 45.734 -134.747
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0 0
Overført resultat 45.734 -134.747
I alt 45.734 -134.747

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 137.207 172.206
Indretning af lejede lokaler 187.430 220.505
Materielle anlægsaktiver i alt 4 324.637 392.711
Deposita 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 10.000
Anlægsaktiver i alt 334.637 402.711
Råvarer og hjælpematerialer 125.500 127.000
Varebeholdninger i alt 125.500 127.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39.352 136.647
Igangværende arbejder for fremmed regning 194.500 248.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 90.741 84.975
Udskudte skatteaktiver 2.000 18.000
Periodeafgrænsningsposter 75.525 93.249
Tilgodehavender i alt 402.118 580.871
Likvide beholdninger 129.207 0
Omsætningsaktiver i alt 656.825 707.871
Aktiver i alt 991.462 1.110.582

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 26.252 -19.482
Forslag til udbytte 0 0
Egenkapital i alt 151.252 105.518
Gæld til banker 0 167.936
Leverandører af varer og tjenesteydelser 228.995 385.593
Skyldig selskabsskat 0 93.754
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 474.144 357.781
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 137.071 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 840.210 1.005.064
Gældsforpligtelser i alt 840.210 1.005.064
Passiver i alt 991.462 1.110.582

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager 1.548.935 1.766.605
Pensioner 216.452 141.880
Andre omkostninger til social sikring 45.715 45.273
Øvrige personaleomkostninger 125.377 114.299
  1.936.479 2.068.057

 

Gennemsnitlig antal ansatte                                                 5,5                                       6

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Indretning lejede lokaler 33.075 33.075
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 34.999 35.999
  68.074 69.074

 

3. Skat af årets resultat

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0 0
Regulering  af udskudt skat     16.000 -31.000
  16.000 -31.000

 

4. Materielle anlægsaktiver i alt

  Indretning lejede lokaler

Andre Anlæg,

driftsmateriel

og inventar

  kr. kr.
Kostpris primo 459.537 456.485
Tilgang i årets løb 0 0
Afgang i årets løb 0 0
Kostpris ultimo 459.537 456.485
     
Akkumulerede afskrivninger primo 239.033 284.279
Årets afskrivninger 33.075 34.999
Afskrivning på afhændede aktiver 0 0
Akkumulerede afskrivninger ultimo 272.108 319.278
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 187.430 137.207
 

 

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Leje – og leasingforpligtelse
Selskabet har indgået følgende operationelle leje- og leasingaftaler:

 

• Huslejekontrakt Bognæsvej 37, 4300 Holbæk. Kontrakten kan opsiges med 12 måneders varsel.

 

• Leasingkontrakt på 1 stk. Iveco kassebil samt EC Flex kroghejstrailer indtil 1/8 2019. Samlet restforpligtelse opgjort pr. 30/6 2017 til kr. 117.000.

 

Skat mv.
Selskabet er sambeskattet med Same Holding ApS og hæfter som følge heraf solidarisk for sambeskatningens samlede selskabsskatter, udbytteskatter m.v.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank A/S er stillet personlig kaution af
selskabets direktør, samt af 3. mand.

 

Herudover er udstedt virksomhedspant nom. kr. 350.000.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

 

Bestemmende indflydelse
Direktør Michael Sahner Hansen, Præstemarken 5, 4300 Holbæk.

 

Ejerforhold
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende
minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af indskudskapitalen.

 

Same Holding ApS, Præstemarken 5, 4300 Holbæk.

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Revisionspåtegning false false false false RevisorGården Holbæk A/S Kalundborgvej 60 4300 Holbæk 312717622016-07-012017-06-30 312717622016-07-012017-06-301 312717622016-07-012017-06-300 312717622015-07-012016-06-30 312717622016-07-012017-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 312717622015-07-012016-06-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 312717622016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 312717622015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 312717622017-06-30 312717622016-06-30 iso4217:DKK