CHRYSALLIS A/S

Strandgårdsvej 1

5762 Vester Skerninge


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/06/2016
Henrik Johansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCHRYSALLIS A/S
Strandgårdsvej 1
5762 Vester Skerninge
CVR-nr:26025486
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
RevisorCSH Revision v/Christian S Hansen
Egegårdsvej 39, 1
2610 Rødovre
DK Danmark
CVR-nr:26733065
P-enhed:1009259615

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Chrysallis ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten er indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

 


Vester Skertinge, den 30/05/2016

Direktion
Henrik Ingvart JohansenBestyrelse
Henrik Ingvart Johansen
Jakob Aaquist Johansen
Kasper Aaquist Johansen
Lisbeth Aaquist Johansen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i CHRYSALLIS A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CHRYSALLIS A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, 30/05/2016Chr. Smith Hansen
statsautoriseret revisor
CSH Revision v/Christian S Hansen
CVR: 26733065

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Værdipapirer:

Værdipapirer er vurderet til dagsværdi.

 

Skat:

Årets skat indbefatter dels aktuel skat og dels forskydninger i udskudt skat.

 

Udskudt skat vedrører forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af selskabets aktiver. I nærværende årsrapport udelukkende regnskabs- respektive skattemæssige værdier af værdipapirer.

 

I en lang periode har der udelukkende været uudnyttede underskud og uudnyttet tabsfremførsel. Skatten af disse har ikke været aktiveret.

 

Disse fremførsler er fuldt ud udnyttet i indeværende år.

 

Der er afsat skat på 24,5% af den resterende indkomst.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Eksterne omkostninger -29.171 -25.458
Bruttoresultat -29.171 -25.458
Resultat af ordinær primær drift -29.171 -25.458
Andre finansielle indtægter 398.340 1.335.827
Øvrige finansielle omkostninger -65.424 -1.935
Ordinært resultat før skat 303.745 1.308.434
Skat af årets resultat 1 -66.824 -95.036
Årets resultat 236.921 1.213.398
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 200.000 200.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode 297.557 0
Overført resultat -260.636 1.013.398
I alt 236.921 1.213.398

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele 3.924.037 3.613.701
Finansielle anlægsaktiver i alt 3.924.037 3.613.701
Anlægsaktiver i alt 3.924.037 3.613.701
Tilgodehavende skat 45.831 24.739
Tilgodehavender i alt 45.831 24.739
Likvide beholdninger 109.599 342.785
Omsætningsaktiver i alt 155.430 367.524
Aktiver i alt 4.079.467 3.981.225

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Reserve for opskrivninger 236.922 0
Overført resultat 2.961.188 3.161.189
Forslag til udbytte 200.000 200.000
Egenkapital i alt 3.898.110 3.861.189
Hensættelse til udskudt skat 66.824
Hensatte forpligtelser i alt 66.824
Skyldig selskabsskat 89.533 95.036
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 25.000 25.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 114.533 120.036
Gældsforpligtelser i alt 114.533 120.036
Passiver i alt 4.079.467 3.981.225

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Registreret kapital mv. Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 0 3.161.189 200.000 3.861.189
Betalt udbytte 0 0 0 -200.000 -200.000
Årets resultat 0 236.922 -200.001 200.000 236.921
Egenkapital, ultimo 500.000 236.922 2.961.188 200.000 3.898.110

Noter

1. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 0 95036
Ændring af udskudt skat 66824 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  66824 95036

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er at investere i værdipapirer og lignende.

3. Oplysning om betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser af betydning for selskabets økonomiske situation.

 

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Revisionspåtegning Janne Hoffmann Egegårdsvej 39 C 2610 Rødovre 260254862015-01-012015-12-31 260254862015-01-012015-12-311 260254862015-01-012015-12-310 260254862015-01-012015-12-310 260254862015-01-012015-12-311 260254862015-01-012015-12-312 260254862015-01-012015-12-313 260254862014-01-012014-12-31 260254862015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862014-01-012014-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862015-12-31 260254862014-12-31 260254862015-01-01fsa:ContributedCapitalMember 260254862015-01-01fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862015-01-01fsa:RetainedEarningsMember 260254862015-01-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862015-01-01 260254862015-01-012015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 260254862015-12-31fsa:ContributedCapitalMember 260254862015-12-31fsa:ReserveForNetRevaluationAccordingToEquityMethodMember 260254862015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 260254862015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK