WELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS

Abildtoften 28

3660 Stenløse


Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
30/11/2015
Erik Welzin
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenWELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS
Abildtoften 28
3660 Stenløse
Telefonnummer:48195600
Fax:48195602
CVR-nr:15048182
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
RevisorRevisionsfirmaet Erik Hultquist
Hovedgaden 8
Birkerød
DK Danmark
CVR-nr:15396105
P-enhed:1000916331

Ledelsespåtegning

Direktionen  har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

 

Det er min  opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Stenløse, den 12/11/2015

Direktion
Erik Welzin
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Birkerød, 12/11/2015Erik Hultquist
Registreret revisor HD/CAND. MERC. AUD.
Revisionsfirmaet Erik Hultquist

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling:
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Omregning af fremmed valuta:
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens  kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Bruttoresultat:
Bruttofortjeneste indregnes i resultatopgørelsen som nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

 

Nettoomsætning:
Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser, handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med  den del, der kan henføres til postering direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere
end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg
af hjemtagelsesomkostninger.

 

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning:
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdets færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hver enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Tilgodehavender:
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter:
Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under passiver, omfatter modtagne forudbetalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

 

Egenkapital:

Foreslået udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Selskabsskat og udskudt skat:
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet
skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster
og for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser:
Gæld er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.229.764 882.020
Personaleomkostninger 1 -1.213.213 -985.458
Resultat af ordinær primær drift 16.551 -103.438
Øvrige finansielle omkostninger -6.169 -4
Ordinært resultat før skat 10.382 -103.442
Skat af årets resultat -8.129 9.895
Årets resultat 2.253 -93.547
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 2.253 -93.547
I alt 2.253 -93.547

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Deposita 36.000 36.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 36.000 36.000
Anlægsaktiver i alt 36.000 36.000
Fremstillede varer og handelsvarer 15.000 15.000
Varebeholdninger i alt 15.000 15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 419.557 421.715
Igangværende arbejder for fremmed regning 39.612 5.651
Udskudte skatteaktiver 39.741 47.870
Tilgodehavende skat 1.000 9.000
Andre tilgodehavender 275.000 275.000
Periodeafgrænsningsposter 32.040 17.838
Tilgodehavender i alt 806.950 777.074
Likvide beholdninger 27.739 168.738
Omsætningsaktiver i alt 849.689 960.812
Aktiver i alt 885.689 996.812

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 19.851 17.598
Egenkapital i alt 2 144.851 142.598
Modtagne forudbetalinger fra kunder 194.214 184.044
Leverandører af varer og tjenesteydelser 134.368 229.827
Anden gæld 264.412 273.988
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 147.844 166.355
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 740.838 854.214
Gældsforpligtelser i alt 740.838 854.214
Passiver i alt 885.689 996.812

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014/15 2013/14
  kr. t.kr.
Gager 1.236.578 920
Feriepengeforpligtelse -79.719 0
Pensioner 79.560 61
Sociale omkostninger 28.485 22
Personaleomkostninger 48.424 49
Arbejdstøj 2.874 5
Refusioner -102.989 -72
  1.213.213 985

 

2. Egenkapital i alt

  Anpartskapital Overført resultat I alt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 17.598 142.598
Årets resultatdisponering   2.253 2.253
Egenkapital ultimo 125.000 19.851 144.851

 

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktivitet:

Serviceydelser indenfor rengøring og vinduespolering.            

01/07/2013 30/06/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Erik Hultquist Hovedgaden 8 3460 Birkerød 150481822014-07-012015-06-30 150481822014-07-012015-06-301 150481822014-07-012015-06-300 150481822013-07-012014-06-30 150481822014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822015-06-30 150481822014-06-30 iso4217:DKK