MLH-SEVI ApS

Frudam 11

6200 Aabenraa


Årsrapport

29. december 2016 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/05/2018
Michael Hjort
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenMLH-SEVI ApS
Frudam 11
6200 Aabenraa
e-mailadresse:mlh.sevi@gmail.com
CVR-nr:38289446
Regnskabsår:29/12/2016 - 31/12/2017

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

 

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret

16 . december 2016  - 31. december 2017  for MLH-SEVI Aps

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et

retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31 .december 2017

samt resultatet for selskabets aktiviteter for regnskabsåret 16 december 2016 - 31.december 2017

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

 

 

 

 

 

 

 


Gl Skovbøl, den 29/05/2018

Direktion
Michael Lauridsen Hjort
direktørLedelsesberetning

 

 

Ledelsesberetning

 

Hovedaktivitet

Selskabets væsentlige aktiviteter er bygningsarbejder m.v.

 

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Resultatet udgør kr. 23.912

Resultatet anses for ikke tilfredsstillende

 

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

 

 

 

 


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for  er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis  som sidste år.

Generelt om  indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Der indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle  og materielle anlægsaktiver gennemgåes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindviningsværdi.

Resultatopgørelsen

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og – omkostninger

Omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og  forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den  del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil til det tidspunkt, hvor aktiver er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede  aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring  i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunkt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

 

 

 

måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Der indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle  og materielle anlægsaktiver gennemgåes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindviningsværdi.

Resultatopgørelsen

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og – omkostninger

Omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og  forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den  del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil til det tidspunkt, hvor aktiver er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede  aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring  i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunkt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 29. dec. 2016 - 31. dec. 2017

Note 2016/17 -
kr. kr.
Nettoomsætning 303.041
Eksterne omkostninger 79.470
Bruttoresultat 223.571
Personaleomkostninger 176.195
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 12.794
Resultat af ordinær primær drift 34.582
Øvrige finansielle omkostninger 3.968
Ordinært resultat før skat 30.614
Skat af årets resultat 6.700
Årets resultat 23.914
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 23.914
I alt 23.914

Balance 31. december 2017

Aktiver

Note 2016/17 -
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 56.381
Materielle anlægsaktiver i alt 56.381
Andre tilgodehavender 57.880
Tilgodehavender i alt 57.880
Omsætningsaktiver i alt 57.880
Aktiver i alt 114.261

Balance 31. december 2017

Passiver

Note 2016/17 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 50.000
Overført resultat 23.912
Egenkapital i alt 73.912
Skyldig selskabsskat 6.700
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 33.649
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40.349
Gældsforpligtelser i alt 40.349
Passiver i alt 114.261
false false false false Ingen bistand Niels Ohlsen Vænget 32 6240 382894462016-12-292017-12-31 382894462016-12-292017-12-310 382894462016-12-292017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 382894462017-12-31 iso4217:DKK