Hawera Holding IVS

Sofievej 1, st

2950 Vedbæk


Årsrapport

31. maj 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
09/04/2019
Frederik Badstue Wagner
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHawera Holding IVS
Sofievej 1, st
2950 Vedbæk
Telefonnummer:22521725
e-mailadresse:fwexeter@gmail.com
CVR-nr:39608049
Regnskabsår:31/05/2018 - 31/12/2018

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive virksomhed som konsulent.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2018 udgør -670 kr. Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning (evt.)
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.


Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Resultatopgørelse 31. maj 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger -670
Bruttoresultat -670
Personaleomkostninger 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0
Resultat af ordinær primær drift -670
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 0
Andre finansielle indtægter 0
Nedskrivning af finansielle aktiver 0
Øvrige finansielle omkostninger 0
Ordinært resultat før skat -670
Skat af årets resultat 0
Årets resultat -670

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 -
kr. kr.
Goodwill 0
Immaterielle anlægsaktiver i alt 0
Grunde og bygninger 0
Produktionsanlæg og maskiner 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 0
Kapitalandele i associerede virksomheder 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 0
Finansielle anlægsaktiver i alt 0
Anlægsaktiver i alt 0
Råvarer og hjælpematerialer 0
Fremstillede varer og handelsvarer 0
Varebeholdninger i alt 0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Igangværende arbejder for fremmed regning 0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 0
Tilgodehavende skat 0
Andre tilgodehavender 0
Tilgodehavender i alt 0
Andre værdipapirer og kapitalandele 4.433
Værdipapirer og kapitalandele i alt 4.433
Likvide beholdninger 1.567
Omsætningsaktiver i alt 6.000
Aktiver i alt 6.000

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 6.000
Andre reserver 0
Overført resultat 0
Forslag til udbytte 0
Egenkapital i alt 6.000
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Skyldig selskabsskat 0
Langfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gæld til realkreditinstitutter 0
Gæld til banker 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 0
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder 0
Skyldig selskabsskat 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 0
Forslag til udbytte for regnskabsåret 0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 0
Gældsforpligtelser i alt 0
Passiver i alt 6.000

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
true Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Frederik Badstue Wagner Sofievej 1, st. 2950, Vedbæk true false false true 396080492018-05-312018-12-31 396080492018-12-31 iso4217:DKK