ANNELISE OTTOSEN PREBEN OTTOSEN ApS

Egebjergvej 159

8220 Brabrand


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/05/2017
Preben Otto Ottosen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenANNELISE OTTOSEN PREBEN OTTOSEN ApS
Egebjergvej 159
8220 Brabrand
Telefonnummer:86143211
Fax:86143585
CVR-nr:18018136
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016
BankforbindelseNykredit Bank
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København v
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Herved aflægges  selskabets regnskab for kalenderåret 2016 med status pr. 31. december 2016

 

Efter direktionens opfattelse er regnskabet med indkomst og status korrekt og fuldstændigt. 

 

Selskabet har ikke bestyrelse. Regnskabet er udarbejdet af direktionen og er ikke revideret. Revision er fravalgt jfr. årsregnskabslovens §135. Revision er også fravalgt for år. 2017 af generalforsamling 

 

Selskabets eneste aktivitet er forvaltning af kapitalen, hvilket også forventes i 2017

 

Anparterne ejes af Annelise Ottosen med 40%

Preben Otto Ottosen 40%

Jonas Hjelm 10%

Signe Hjelm 10%


Brabrand, den 01/04/2017

Direktion
preben ottosen
direktør
Annelise Ottosen
direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

revision fravalgt for det kommende regnskabsår. alle kriterier opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

.Indskud på bankkonto i Nykredit Bank

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

...Ingen udvikling kun beskeden renteindtægt...

Begivenheder efter regnskabets afslutning

 


Redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

2 direktører 1 kvinde og 1 mand


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

overskud er kun kr. 12.00, der henlægges. ikke megen brug for pengestrømsanalyse.

 

 


....

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Administrationsomkostninger 1 -2.400 0
Bruttoresultat -2.400 0
Resultat af ordinær primær drift -2.400 0
Andre finansielle indtægter 2.412 2.350
Ordinært resultat før skat 12 2.350
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat 12 2.350
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 0
Overført resultat 12 2.350
I alt 12 2.350

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Likvide beholdninger 95.204 92.792
Omsætningsaktiver i alt 95.204 92.792
Aktiver i alt 95.204 92.792

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Andre reserver 415.434 415.434
Overført resultat -411.917 -411.929
Egenkapital i alt 83.517 83.505
Hensættelse til udskudt skat 0
Hensatte forpligtelser i alt 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 11.687 9.287
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 11.687 9.287
Gældsforpligtelser i alt 11.687 9.287
Passiver i alt 95.204 92.792

Noter

1. Administrationsomkostninger

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).

 

 

arkivleje kr. 2400

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand preben ottosen egebjergvej 159 8220 brabrand 180181362016-01-012016-12-31 180181362016-01-012016-12-310 180181362016-01-012016-12-311 180181362015-01-012015-12-31 180181362016-01-012016-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 180181362016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 180181362015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 180181362016-12-31 180181362015-12-31 iso4217:DKK