P.I.F. ApS

Amaliegade 3, 4

1256 København K


Årsrapport

21. februar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
04/03/2019
Simon Wille
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenP.I.F. ApS
Amaliegade 3, 4
1256 København K
CVR-nr:39355345
Regnskabsår:21/02/2018 - 31/12/2018

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

 

Direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2018 for PiF ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsstandarder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.


København, den 04/03/2019

Direktion
Simon Damkjær Wille
Martin MainzLedelsesberetning

Virksomheden har i det forløbne regnskabsår haft følgende aktiviteter

De primære investeringer relaterer til produktudvikling i form af værktøjer samt rejseudgifter i forbindelse hermed.

Investeringer, udgifter og indtægter er i overensstemmelse af med direktionens forventninger. Det forventes at alle aktiviteter fortsætter i det kommende regnskabsår, samt at produktion og afsætning af nye produkter påbegynder. Virksomheden forventer at inddrage sine første medarbejdere i næste regnskabsår.


Resultatopgørelse 21. feb. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 -
kr. kr.
Nettoomsætning 0
Eksterne omkostninger -46.399
Bruttoresultat -46.399
Personaleomkostninger -53
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -19.076
Resultat af ordinær primær drift -65.528
Ordinært resultat før skat -65.528
Årets resultat -65.528
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -65.528
I alt -65.528

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 -
kr. kr.
Produktionsanlæg og maskiner 61.986
Materielle anlægsaktiver i alt 61.986
Anlægsaktiver i alt 61.986
Likvide beholdninger 72.486
Omsætningsaktiver i alt 72.486
Aktiver i alt 134.472

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 -
kr. kr.
Registreret kapital mv. 200.000
Overført resultat -65.528
Egenkapital i alt 134.472
Passiver i alt 134.472

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
false Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed false false true Ingen bistand Martin Mainz Martensens Alle 4,st 1828, Frederiksberg C true false false true 393553452018-02-212018-12-31 393553452018-02-212018-12-310 393553452018-02-212018-12-311 393553452018-02-212018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 393553452018-12-31 iso4217:DKK