HERMES ApS

Årsrapport

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/07/2015
Nebojsa Ristic
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenHERMES ApS
Gammel Kongevej 167, st tv
1850 Frederiksberg C
CVR-nr:31364825
Regnskabsår:01/07/2014 - 30/06/2015
RevisorRevisionsfirmaet Revico ApS
Rathsacksvej 4
1862 Frederiksberg C
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Hermes ApS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finanselle stilling samt resultat.

 

Selskabet er ikke omfattet af revisionspligt.


Frederiksberg, den 23/07/2015

Direktion
Nebojsa Ristic
DirektørRevisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i HERMES ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for HERMES ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplusninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Frederiksberg, 23/07/2015Poul Mahrt
Statsautoriseret revisor
Revisionsfirmaet Revico ApS

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium     
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.     
    
     

Balance

Afskrivninger     
Der forefindes lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid, der   er fastsat til 5 år.     
     
Anlægsaktiver     
Anlægsaktiver er målt til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.     
     
Aktiver med en anskaffelsessum på under 12.600 pr. enhed, samt aktiver med en driftsøkonomisk     
brugstid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.     
     
Varebeholdning     
Varebeholdning er målt til kostpris respektiv dagspris, hvor denne er lavere.     
     
Tilgodehavender     
Debitorer er målt til nominel saldo med fradrag af reservation til tab efter individuel vurdering.     
     
Skat     
Skat af årets resultat sammensætter sig af beregnet skat af årets skattepligtige indkomst samt     
af en eventuel regulering af udskudt skat, der afsættes med 23,5% af forskellen mellem skattemæssige og regnskabsmæssige værdier.     

Resultatopgørelse 1. jul 2014 - 30. jun 2015

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Bruttoresultat 345.068 295.273
Personaleomkostninger -242.121 -297.398
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -10.000 -10.000
Resultat af ordinær primær drift 92.947 -12.125
Øvrige finansielle omkostninger -420
Ordinært resultat før skat 92.947 -12.545
Ekstraordinært resultat før skat 92.947 -12.545
Skat af årets resultat -4.952 1.260
Årets resultat 87.995 -11.285
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 87.995 -11.285
I alt 87.995 -11.285

Balance 30. juni 2015

Aktiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 15.759 28.959
Materielle anlægsaktiver i alt 15.759 28.959
Anlægsaktiver i alt 15.759 28.959
Fremstillede varer og handelsvarer 15.000 15.000
Varebeholdninger i alt 15.000 15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Andre tilgodehavender 76.649 97.076
Tilgodehavender i alt 76.649 97.076
Likvide beholdninger 131.097 119.333
Omsætningsaktiver i alt 222.746 231.409
Aktiver i alt 238.505 260.368

Balance 30. juni 2015

Passiver

Note 2014/15 2013/14
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 20.507 -67.488
Egenkapital i alt 145.507 57.512
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.150 43.394
Anden gæld 78.848 159.462
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 92.998 202.856
Gældsforpligtelser i alt 92.998 202.856
Passiver i alt 238.505 260.368

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er vognmandskørsel.

 

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, der ikke fremgår af regnskabet.

01/07/2013 30/06/2014 Andre erklæringer uden sikkerhed Revisionsfirmaet Revico ApS Rathsacksvej 4 1862 Frederiksberg C 313648252014-07-012015-06-30 313648252014-07-012015-06-301 313648252014-07-012015-06-300 313648252013-07-012014-06-30 313648252014-07-012015-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252013-07-012014-06-30fsa:RetainedEarningsMember 313648252015-06-30 313648252014-06-30 iso4217:DKK