LØ ERHVERV ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
15/06/2015
Lynge Østergaard
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenLØ ERHVERV ApS
Sønderbro 10
8310 Tranbjerg J
Telefonnummer:86296667
Fax:86296697
CVR-nr:28854145
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseJyske Bank
Oddervej 64
8270 Højbjerg

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags aflagt årsrapport for 2014 for LØ Erhverv ApS.

 

Årsrapport er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tranbjerg, den 29/05/2015

Direktion
Erik Lynge Østergaard


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i ejendomsbesiddelser, ejendomsudvikling, regnskabs- og ad-
ministrationsarbejde.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for året udviste et overskud på kr. 3.076 og egenkapitalen udgør herefter kr. 2.612.773.

 

Årets resultat er som forventet og anses som tilfredsstillende.

 

For 2015 er der forventning om et positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter statusdagen indtruffet hændelser, der efter direktionens mening svækker
selskabets økonomiske stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Eksterne omkostninger
Eksterne omkostninger omfatter andre eksterne omkostninger til salg og administration.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede
kursgevinster og -tab vedrørende gæld og amortisering af realkreditlån.


Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter årets aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst, regulering
af udskudt skat samt regulering til skatter for tidligere år.

Balance

Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger.  
Kostprisen omfatter købsprisen samt omkostninger som direkte er tilknyttet anskaffelsen 
frem til tidspunktet, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 
Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end  
den regnskabsmæssige værdi.  
 
Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.  
Tilgodehavender reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 
 
Kapitalandele i associeret virksomhed 
Indregnes til  kostpris. 
   
Likvider 
Likvider omfatter likvide beholdninger og driftskreditter.


Selskabsskat og udskudt skat 
Selskabsskat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret  
for betalte acontoskatter samt med tillæg/fradrag af renter.
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mel- 
lem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der er gældende på  
balancedagen. For indeværende regnskabsår er anvendt en skattesats på 25%. 
 
Gældsforpligtelser 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris. 
For kontantlån svarer dette til lånets restgæld, bortset fra låneomkostningerne. 
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets under- 
liggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden  
foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Bruttoresultat 493.099 603.088
Personaleomkostninger 1 -300.659 -307.736
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -94.394 -94.394
Resultat af ordinær primær drift 98.046 200.958
Andre finansielle indtægter 104 176
Øvrige finansielle omkostninger -85.914 -106.357
Ordinært resultat før skat 12.236 94.777
Ekstraordinært resultat før skat 12.236 94.777
Skat af årets resultat 2 -9.160 -26.802
Årets resultat 3.076 67.975
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 3.076 67.975
I alt 3.076 67.975

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Grunde og bygninger 3.514.819 3.571.089
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 172.656 210.780
Materielle anlægsaktiver i alt 3 3.687.475 3.781.869
Kapitalandele i associerede virksomheder 65.000 65.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 500.000 500.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 4 565.000 565.000
Anlægsaktiver i alt 4.252.475 4.346.869
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 79.900 13.491
Igangværende arbejder for fremmed regning 70.000 109.155
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.025.000 1.025.000
Tilgodehavende skat 18.000 26.000
Tilgodehavender i alt 1.192.900 1.173.646
Likvide beholdninger 30.038 9.579
Omsætningsaktiver i alt 1.222.938 1.183.225
Aktiver i alt 5.475.413 5.530.094

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 5 125.000 125.000
Overført resultat 2.487.773 2.484.697
Egenkapital i alt 6 2.612.773 2.609.697
Hensættelse til udskudt skat 125.764 116.604
Hensatte forpligtelser i alt 125.764 116.604
Gæld til realkreditinstitutter 1.747.569 1.877.037
Langfristede gældsforpligtelser i alt 1.747.569 1.877.037
Gæld til banker 491.347 478.160
Anden gæld 198.323 215.263
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 299.637 233.333
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 989.307 926.756
Gældsforpligtelser i alt 2.736.876 2.803.793
Passiver i alt 5.475.413 5.530.094

Noter

1. Personaleomkostninger

  2013 2012
  kr. kr.
Løn og gager -245.273 -273.480
Fri bil 30.480 33.020
Pensionsbidrag -48.226 -47.820
Skattefrie godtgørelser -24.264 -9.225
Personaleomkostninger -6.556 -1.503
Dataomkostninger -690 -570
Lønrefusion 2.445 0
Andre omkostninger til social sikring -8.575 -8.158
  -300.659 -307.736

 

Der har i årets løb gennemsnitlig været 1 ansat.

 

 

2. Skat af årets resultat

  2014 2013
  kr. kr.
Aktuel skat 0 0
Ændring af udskudt skat -9.160 -26.802
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  -9.160 -26.802

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger Andre Anlæg mv.
  kr. kr.
Kostpris primo 4.077.517 340.621
Tilgang 0 0
Afgang -0 -0
Kostpris ultimo 4.077.517 340.621
     
Af- og nedskrivning primo -506.428 -129.841
Årets afskrivning -56.270 -38.124
Tilbageførsel ved afgang 0 0
Af- og nedskrivning ultimo -562.698 -167.965
     
Regnskabsmæssig værdi ultimo 3.514.819 172.656
 

 

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

  Kapitalandele i associerede virksomheder
  kr.
Kostpris primo 565.000
Kostpris ultimo 565.000
   
Nettoopskrivninger ultimo 0
   
Regnskabsmæssig værdi ultimo 565.000
 
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill 565.000
 


Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:
 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
Tagensvej ApS, Aarhus 50% -3.751.034 129.075
Hamimmo Boliginvest ApS, Aarhus 2% 53.965.987 2.681.885

 

5. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.
 

 

6. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 125.000 2.484.697 0 2.609.697
Udloddet ordinært udbytte 0 0 0 0
Årets resultat 0 3.076 0 3.076
Egenkapital ultimo 125.000 2.487.773 0 2.612.773

 

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Kaution overfor DLR for Tagensvej ApS. nominel restgæld 31/12 2014 kr. 27.578.000.

Kaution overfor Jyske Bank for Tagensvej ApS. restgæld 31/12 2014 kr. 9.019.741.

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand Lynge Østergaard Sønderbro 10 8310 Tranbjerg 288541452014-01-012014-12-31 288541452014-01-012014-12-310 288541452013-01-012013-12-31 288541452014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 288541452014-12-31 288541452013-12-31 iso4217:DKK