WELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS

Abildtoften 28

3660 Stenløse


Årsrapport

1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
11/12/2017
Erik Welzin
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenWELZIN'S RENGØRING OG VINDUESPOLERING ApS
Abildtoften 28
3660 Stenløse
Telefonnummer:48195600
Fax:48195602
CVR-nr:15048182
Regnskabsår:01/07/2016 - 30/06/2017
RevisorRevisionsfirmaet Erik Hultquist
Hovedgaden 8
3460 Birkerød
DK Danmark
CVR-nr:15396105
P-enhed:1000916331

Ledelsespåtegning

Direktionen  har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

 

Det er min  opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Stenløse, den 11/12/2017

Direktion
Erik Welzin
DirektørRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Welzin´s Rengøring og Vinduespolering ApS for regnskabsåret 1.juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Birkerød, 11/12/2017Erik Hultquist , mne453
Registreret revisor HD/CAND.MERC.AUD
Revisionsfirmaet Erik Hultquist
CVR: 15396105

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

RESULTATOPGØRELSEN

 

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

 

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.


Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

BALANCEN

 

Materielle anlægsaktiver:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug.

 

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

 

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

 

                                                                                  Brugstid    Restværdi

 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                 5 år            0 %

                                                                                       

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.


Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.
 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

 

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

 

Igangværende arbejder for fremmed regning:
Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på vurdering af arbejdets færdiggørelsesgrad (produktionsmetoden). Færdiggørelsesgraden opgøres ved en konkret vurdering af hver enkelt arbejdes stade. Modtagne betalinger ved acontofakturering er fratrukket i posten.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

 

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Egenkapital

 

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

 

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 1.629.221 1.694.690
Personaleomkostninger 1 -1.668.204 -1.692.192
Resultat af ordinær primær drift -38.983 2.498
Andre finansielle indtægter 5.354 0
Øvrige finansielle omkostninger -576 0
Ordinært resultat før skat -34.205 2.498
Skat af årets resultat -4.290 -4.135
Årets resultat -38.495 -1.637
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -38.495 -1.637
I alt -38.495 -1.637

Balance 30. juni 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 172.114 0
Materielle anlægsaktiver i alt 172.114 0
Deposita 36.000 36.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 36.000 36.000
Anlægsaktiver i alt 208.114 36.000
Fremstillede varer og handelsvarer 15.000 15.000
Varebeholdninger i alt 15.000 15.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 272.961 417.339
Igangværende arbejder for fremmed regning 30.451 49.008
Udskudte skatteaktiver 31.316 35.606
Tilgodehavende skat 0 1.000
Andre tilgodehavender 66.023 169.432
Periodeafgrænsningsposter 25.426 32.630
Tilgodehavender i alt 426.177 705.015
Likvide beholdninger 249.995 94.211
Omsætningsaktiver i alt 691.172 814.226
Aktiver i alt 899.286 850.226

Balance 30. juni 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -20.281 18.214
Egenkapital i alt 104.719 143.214
Modtagne forudbetalinger fra kunder 166.982 173.494
Leverandører af varer og tjenesteydelser 163.655 133.267
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 344.728 345.412
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 119.202 54.839
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 794.567 707.012
Gældsforpligtelser i alt 794.567 707.012
Passiver i alt 899.286 850.226

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. t.kr.
Gager 1.542.564 1.558
Pensioner 58.574 56
Sociale omkostninger 31.325 41
Personaleomkostninger 34.634 54
Arbejdstøj 12.817 8
Refusioner -11.710 -25
  1.668.204 1.692

 

Gennemsnitligt antal ansatte

 

4

 

4

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Aktivitet:

Serviceydelser indenfor rengøring .        

false false false false true 01/07/2015 30/06/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Erik Hultquist Hovedgaden 8 3460 Birkerød 150481822016-07-012017-06-30 150481822016-07-012017-06-301 150481822016-07-012017-06-300 150481822015-07-012016-06-30 150481822016-07-012017-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822015-07-012016-06-30fsa:RetainedEarningsMember 150481822017-06-30 150481822016-06-30 iso4217:DKK