H. J. E. VENTILATION ApS

Præstefælledvej 12

2770 Kastrup


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
02/06/2016
Claus B. Overgaard Olsen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenH. J. E. VENTILATION ApS
Præstefælledvej 12
2770 Kastrup
Telefonnummer:32528443
Fax:32527552
CVR-nr:24997383
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015
BankforbindelseSparekassen Sjællande
Isefjords Alle 5
4300 Holbæk
RevisorL A REVISION APS
Blokken 90
3460 Birkerød
DK Danmark
CVR-nr:17022970
P-enhed:1001206687

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet og årsberetningen.      
      
Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte      
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede.      
      
Årsregnskabet instilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kastrup, den 17/05/2016

Direktion
Erik Würtzen KjelgaardDen uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i H. J. E. VENTILATION ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for H. J. E. VENTILATION ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Birkerød, 17/05/2016Lise Anemone Andersen
Registreret Revisor
L A REVISION APS
CVR: 17022970

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

 

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

 

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og finansielle omkostninger.

 

Skat af årets resultat
Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Balancen

Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt,aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:


               Driftsmateriel og inventar 5 år

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelseni anskaffelsesåret.

 

Fortjeneste eller tab med afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

 

Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris
med tillæg af hjemtagelsesom kostn inger.

 

Kostpris for fremstillede færdivarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer,
hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

 

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

 

Udbytte
Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte
indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Skyldig skat og udskudt skat     
     
Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet      
skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster     
samt for betalte acontoskatter.     
     
Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem      
regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks.      
vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative      
beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet     
henholdsvis afvikling af forpligtelsen.     
     
Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt      
underskud, måles til denværdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved      
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser      
inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles     
til nettorealisationsværdi.     
     
Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens      
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.      
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.      
For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.     
     
Gældsforpligtelser     
Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte  transaktionsomkostninger.
I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret      
kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente,      
således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i      
resultatopgørelsen over låneperioden.     
     
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.      
For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende      
kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget      
afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.     
     
Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Nettoomsætning 15.369.333 15.732.432
Eksterne omkostninger -9.958.548 -10.683.989
Bruttoresultat 5.410.785 5.048.443
Personaleomkostninger 1 -3.633.132 -3.731.252
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -9.249 -19.545
Resultat af ordinær primær drift 1.768.404 1.297.646
Andre finansielle indtægter 1.884 1.227
Øvrige finansielle omkostninger -58.418 -43.314
Ordinært resultat før skat 1.711.870 1.255.559
Skat af årets resultat 2 -407.727 -295.542
Årets resultat 1.304.143 960.017
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 490.000 245.000
Overført resultat 814.143 715.017
I alt 1.304.143 960.017

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Grunde og bygninger 2.004.000 2.004.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 53.993 63.242
Materielle anlægsaktiver i alt 3 2.057.993 2.067.242
Anlægsaktiver i alt 2.057.993 2.067.242
Råvarer og hjælpematerialer 43.249 56.225
Varebeholdninger i alt 43.249 56.225
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.512.627 1.046.012
Igangværende arbejder for fremmed regning 249.441 862.230
Periodeafgrænsningsposter 0 34.300
Tilgodehavender i alt 2.762.068 1.942.542
Andre værdipapirer og kapitalandele 30.000 30.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt 30.000 30.000
Likvide beholdninger 1.289.484 2.824.688
Omsætningsaktiver i alt 4.124.801 4.853.455
Aktiver i alt 6.182.794 6.920.697

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 500.000 500.000
Overført resultat 3.065.878 2.496.735
Forslag til udbytte 490.000 245.000
Egenkapital i alt 4 4.055.878 3.241.735
Gæld til realkreditinstitutter 264.092 305.185
Langfristede gældsforpligtelser i alt 264.092 305.185
Gæld til realkreditinstitutter 33.967 25.637
Leverandører af varer og tjenesteydelser 595.966 2.135.651
Skyldig selskabsskat 422.405 314.836
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 802.435 886.076
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 8.051 11.577
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.862.824 3.373.777
Gældsforpligtelser i alt 2.126.916 3.678.962
Passiver i alt 6.182.794 6.920.697

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 2.911.626 2.955.079
Pensionsbidrag 513.467 560.548
Andre omkostninger til social sikring 208.039 215.625
  3.633.132 3.731.252

 

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 407.727 310.551
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år -0 -15.009
  407.727 295.542

 

3. Materielle anlægsaktiver i alt

  Grunde og bygninger   Andre Anlæg mv.
  kr.   kr.
Kostpris primo 2.004.000   498.958
Tilgang 0   0
Afgang -0   -0
Kostpris ultimo 2.004.000   498.958
       
Opskrivninger primo 0   0
Årets opskrivning 0   0
Opskrivninger ultimo 0   0
       
Af- og nedskrivning primo -0   -435.716
Årets afskrivning -0   -9.249
Tilbageførsel ved afgang 0   0
Af- og nedskrivning ultimo -0   -444.965
       
Regnskabsmæssig værdi ultimo 2.004.000   53.993
 

 

4. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført resultat Foreslået udbytte Ialt
  kr. kr. kr. kr. kr.
Saldo primo 500.000 0 2.251.735 0 2.751.735
Udloddet ordinært udbytte 0 0 -490.000 490.000 0
Årets resultat 0 0 1.304.143 0 1.304.143
Egenkapital ultimo 500.000 0 3.065.878 490.000 4.055.878

 

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er montage og service af ventilationsanlæg.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for selskabets bankengagement med Sparekassen Sjælland er der pr. 31. december 2015    
deponeret, ejerpantebrev stort 1.109.096, samt ejerpantebrev stort 254.106, begge med pant i matr.n.r 12bu, Tårnby By, Tårnby

 

Sparekassen Sjælland har pr. 31. december 2015 stillet garanti på kr. 417.593.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Peter Mejntz      
Bo Erling Borregård      
Steen Hindborg Jensen      
Erik Würtzen Kjelgaard      
Peer Hellingsøe

 

Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter selskabets aktionærer samt direktion.      
      
Selskabet har ikke i årets løb bortset fra nomalt ledelsesvederlag gennemført væsentlige transaktioner      
med aktionærer og direktion eller andre nærtstående parter.

false false false false true 01/01/2014 31/12/2014 Erklæring om udvidet gennemgang Claus B. Overgaard Olsen Holmevej 2 3400 Hillerød 249973832015-01-012015-12-31 249973832015-01-012015-12-311 249973832015-01-012015-12-310 249973832014-01-012014-12-31 249973832015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 249973832014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 249973832015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 249973832014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 249973832015-12-31 249973832014-12-31 iso4217:DKK