B.A.L. INVEST ApS

Gelballevej 11

6640 Lunderskov


Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
24/02/2017
Richard Jensen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenB.A.L. INVEST ApS
Gelballevej 11
6640 Lunderskov
CVR-nr:24231844
Regnskabsår:01/10/2015 - 30/09/2016
BankforbindelseFynske Bank A/S
Galgebjergvej 2
6000 Kolding
DK Danmark

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2015/2016. Årsrapporten er behandlet og ved-  
taget dags dato.          
             
Det er vor opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene
i henhold til danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn forsvarlige.  
Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og
passiver, den økonomiske stilling samt resultat.        

Gelballe, den 24/02/2017

Direktion
Pernille Birk

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision.

Ledelsesberetning

Generelt:          
Selskabet driver nethandel samt salg fra egen forretning.    
             
             
Økonomisk udvikling:          
Selskabet har i år haft en større bruttofortjeneste, hvilket har givet et overskud på kr.
42.800, som ledelsen betegner som tilfredsstillende.      
             
             
Hændelser efter regnskabsårets afslutning:        
Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor  
vor vurdering af selskabets forhold.          
             
             
I øvrigt:          
Selskabet har fravalgt revision.        
Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - Revisor FDR i forbindelse
med gennemgang af bilag samt opstilling af årsrapport.    
             
             
Forventet udvikling:          
Der forventes et pænt, og for selskabets udvikling, et tilfredsstillende positivt driftsresultat.
             
             
Resultatdisponering:          
Årets resultat     42.800    
             
Til disposition     42.800    
             
             
Der fordeles således:          
Udbytte     0    
Frie reserver     42.800    
             
        42.800    
             
             
Selskabet har af konkurrencemæssige hensyn ikke oplyst nettoomsætningens størrelse,
men alene oplyst en bruttofortjeneste i resultatopgørelsen, jævnfør årsregnskabslovens
§ 32. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne herfor.  
             
             

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Generelt:          
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslov-
en og danske regnskabsvejledninger.        
             
Årsrapporten er aflagt efter regnskabsklasse B i danske kroner.    
             
Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.        
             
             
Resultatopgørelsen:          
I resultatopgørelsen er nettoomsætningen og visse omkostningsposter sammendraget
til èn nettopost benævnt "Bruttofortjeneste", jfr. årsregnskabslovens § 32.  
             
             
Nettoomsætning:          
Indtægten ved salg af handelsvarer indregnes i nettoomsætningen efter fakturerings-
princippet.          
             
             
Vareforbrug:          
Vareforbrug består af varer der er købt til erhvervelse af omsætning. Vareforbruget er  
indregnet til kostpris.          
             
Periodisering af indtægter og omkostninger:        
Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der fak-
tisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.  
Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år,
hvori indtægter fra salget er medtaget.        
             
             
Driftsomkostninger:          
Driftsomkostninger omfatter omkostninger, der har en sekundær relation til omsæt-
ningen såsom lønninger, lønmodtageromkostninger, leje og drift af driftsmidler, ny-
anskaffelser og rejseomkostninger.        
             
             
Administrationsomkostninger:        
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontor, reklame, telefon, gebyrer,  
kontingenter samt revisor.          
             
             
Finansielle poster:          
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb
der vedrører regnskabsåret.        
Finansielle poster omfatter renteindtægter/-omkostninger til bank og kreditorer.  
             
             
Anvendt regnskabspraksis:        
             
             
             
Skat af årets resultat:          
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst. Selskabet er  
med i á conto skatteordningen.        
             
             
Balancen:          
             
Varebeholdninger:          
Varelager er optaget til kostpris.        
             
             
Tilgodehavender:          
Tilgodehavender optages til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel
værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering
af de enkelte debitorer.          
             
             
Øvrige gældsforpligtelser:        
Øvrige gældforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
             

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 42.951 4.669
Andre driftsomkostninger 1 0 0
Resultat af ordinær primær drift 42.951 4.669
Andre finansielle indtægter 0 7
Øvrige finansielle omkostninger -151 -1.024
Ordinært resultat før skat 42.800 3.652
Ekstraordinære omkostninger 0 -45.243
Ekstraordinært resultat før skat 42.800 -41.591
Skat af årets resultat 2 0 0
Årets resultat 42.800 -41.591
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 42.800 -41.591
I alt 42.800 -41.591

Balance 30. september 2016

Aktiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Fremstillede varer og handelsvarer 584.200 571.324
Varebeholdninger i alt 584.200 571.324
Andre tilgodehavender 20.400 20.400
Tilgodehavender i alt 20.400 20.400
Likvide beholdninger 62.588 58.507
Omsætningsaktiver i alt 667.188 650.231
Aktiver i alt 667.188 650.231

Balance 30. september 2016

Passiver

Note 2015/16 2014/15
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat -697.467 -740.267
Egenkapital i alt 3 -572.467 -615.267
Leverandører af varer og tjenesteydelser 117.360 142.814
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 911.940 880.147
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 94.191 80.376
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse 116.164 162.161
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.239.655 1.265.498
Gældsforpligtelser i alt 1.239.655 1.265.498
Passiver i alt 667.188 650.231

Noter

1. Andre driftsomkostninger

Note 1: Personaleomkostninger:              
    Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 1 ansat        
                         
    Lønninger               -59.640  
    Arbejdsskadeforsikring             -1.140  
    Personaleomkostninger             -195  
                         
                      -60.975  
                         

2. Skat af årets resultat

Note 2: Skat af årets resultat:                
    Skat af årets resultat             0  
    Regulering tidligere år               0  
                         
                      0  
                         

3. Egenkapital i alt

Note 3: Egenkapital:                
                Årets resultat-      
            Primo   fordeling     Ultimo
                       
    Anpartskapital     125.000   0     125.000
    Frie reserver     -740.267   42.800     -697.467
                       
            -615.267   42.800     -572.467
                       
                       
    Der er ikke sket ændringer i anpartskapitalen i de sidste 5 år.      

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 4: Sikkerhedsstillelse og eventualforpligtelser:
    Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser m.v.  
    af nogen art.        
               
false false false false true 01/10/2014 30/09/2015 Ingen bistand Maria Hansen Ole Rømersvej 4 6000 Kolding 242318442015-10-012016-09-30 242318442015-10-012016-09-300 242318442014-10-012015-09-30 242318442015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 242318442014-10-012015-09-30fsa:RetainedEarningsMember 242318442016-09-30 242318442015-09-30 iso4217:DKK