CARL NIELSENS EFTF. A/S

Industrileddet 6

4000 Roskilde


Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
23/11/2017
Johnny Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCARL NIELSENS EFTF. A/S
Industrileddet 6
4000 Roskilde
Telefonnummer:46384444
Fax:46385500
CVR-nr:17910701
Regnskabsår:01/10/2016 - 30/09/2017
BankforbindelseSpar Nord A/S
RevisorIGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN
Hovedvejen 4, 1
4000 Roskilde
DK Danmark
CVR-nr:52886252
P-enhed:1008543298

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Carl Nielsens Eftf. A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Roskilde, den 20/11/2017

Direktion
Johnny PedersenBestyrelse
Johnny Pedersen
Helle Malia Pedersen
Heidi Stokholm

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Carl Nielsens Eftf. A/S

Jeg har opstillet årsregnskabet for Carl Nielsens Eftf. A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 – 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principperne vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Roskilde, 20/11/2017Iben Green Madsen , mne6154
Registreret revisor
IGM REVISION V/IBEN GREEN MADSEN
CVR: 52886252

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i udførelse af VVS-entrepriser på baggrund af afgivne tilbud samt servicering og reparation af fjernvarme m.v.

 

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold

Selskabets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende.

 

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

 

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som efter ledelsens skøn væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

 

Selskabet har implementeret ændringer til årsregnskabsloven, der træder i kraft pr. 1. januar 2016, jf. lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

 

    1. Årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver

 

Punkt 1. Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Ændringen foretages alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen effekt for egenkapitalen.

 

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

 

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer og ydelser indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

 

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, ydelser på leasingkontrakter m.v.

 

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning til og med andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager incl. feriepenge, pensioner, sociale omkostninger, andre personaleomkostninger samt lønrefusioner.

 

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter- og omkostninger samt aktieudbytter.

 

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

 

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte på egenkapitalen.

 

Moderselskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

 

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris.

 

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

 

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceret med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

 

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

 

Bygninger                                                                               50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar                            3 – 5 år

 

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

 

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Hvis der er indikation på nedskrivningsbehov, foretages nedskrivningstest. Hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavende hos associeret virksomhed er udlån uden en fastlagt afdragsprofil, men lånet tilbagebetales i takt med den associerede virksomheds likvidtetsoverskud.

 

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

 

Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

 

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

 

Hovedkontorejendomme og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

 

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

 

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

 

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelses-omkostninger.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, samt for betalte acontoskatter.

 

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst, samt midlertidige forskelle på ikke-afskrivningsberettiget goodwill.

 

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

 

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab 2.948.891 2.848.626
Personaleomkostninger 1 -2.470.569 -2.111.175
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -149.403 -139.675
Resultat af ordinær primær drift 328.919 597.776
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 44.086 44.656
Andre finansielle indtægter 464 0
Øvrige finansielle omkostninger -2.582 -56.477
Ordinært resultat før skat 370.887 585.955
Skat af årets resultat -81.784 -137.426
Årets resultat 289.103 448.529
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 250.000 400.000
Overført resultat 39.103 48.529
I alt 289.103 448.529

Balance 30. september 2017

Aktiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Grunde og bygninger 998.663 1.013.360
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 423.420 558.126
Materielle anlægsaktiver i alt 1.422.083 1.571.486
Kapitalandele i associerede virksomheder 40.000 40.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 1.057.500 1.057.500
Andre værdipapirer og kapitalandele 250 250
Finansielle anlægsaktiver i alt 2 1.097.750 1.097.750
Anlægsaktiver i alt 2.519.833 2.669.236
Råvarer og hjælpematerialer 273.872 265.670
Varebeholdninger i alt 273.872 265.670
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 884.525 534.550
Tilgodehavender hos associerede virksomheder 88.742 44.656
Periodeafgrænsningsposter 69.916 20.287
Tilgodehavender i alt 1.043.183 599.493
Likvide beholdninger 400.441 368.865
Omsætningsaktiver i alt 1.717.496 1.234.028
Aktiver i alt 4.237.329 3.903.264

Balance 30. september 2017

Passiver

Note 2016/17 2015/16
kr. kr.
Registreret kapital mv. 3 500.000 500.000
Overført resultat 1.491.349 1.452.246
Forslag til udbytte 250.000 400.000
Egenkapital i alt 2.241.349 2.352.246
Hensættelse til udskudt skat 15.784 3.707
Hensatte forpligtelser i alt 15.784 3.707
Leverandører af varer og tjenesteydelser 183.425 150.753
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 1.176.699 796.198
Skyldig selskabsskat 69.707 94.072
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 550.365 506.288
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.980.196 1.547.311
Gældsforpligtelser i alt 1.980.196 1.547.311
Passiver i alt 4.237.329 3.903.264

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2016 - 30. sep 2017

Registreret kapital mv. Overført resultat Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen I alt
kr. kr. kr. kr.
Egenkapital, primo 500.000 1.452.246 400.000 2.352.246
Betalt udbytte 0 0 -400.000 -400.000
Årets resultat 0 39.103 250.000 289.103
Egenkapital, ultimo 500.000 1.491.349 250.000 2.241.349

Noter

1. Personaleomkostninger

  2016/17 2015/16
  kr. kr.
Løn og gager m.v. 2.182.893 1.822.537
Pensionsbidrag 241.571 238.004
Andre omkostninger til social sikring 32.319 34.757
Øvrige personaleomkostninger 13.786 15.877
  2.470.569 2.111.175

 

Gennemsnitlig antal ansatte

 

5

 

5

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

 

Navn, retsform og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat
PL Ejendomme ApS, Roskilde 50% 381.342 104.065

3. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 500 aktier á 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Selskabets aktiekapital er uændret de seneste 5 år.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med administrationsselskabet JP Holding 2013 ApS for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat.

 

Selskabet har indgået leasingaftaler af driftsmidler og inventar. Restforpligtelsen inkl. restværdi efter endt leasingperiode udgør t.kr. 336. Restløbetiden er 42 måneder.

 

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser udover normale branchemæssige forpligtelser.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

JP Holding 2013 ApS, Industrileddet 6, Svogerslev, 4000 Roskilde, CVR-nr. 34 90 17 24.

false false false false true 01/10/2015 30/09/2016 Andre erklæringer uden sikkerhed Iben Green Madsen Hovedvejen, 4 4000 Roskilde 179107012016-10-012017-09-30 179107012016-10-012017-09-301 179107012016-10-012017-09-300 179107012016-10-012017-09-300 179107012016-10-012017-09-301 179107012016-10-012017-09-302 179107012015-10-012016-09-30 179107012016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012015-10-012016-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012015-10-012016-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012017-09-30 179107012016-09-30 179107012016-10-01fsa:ContributedCapitalMember 179107012016-10-01fsa:RetainedEarningsMember 179107012016-10-01fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012016-10-01 179107012016-10-012017-09-30fsa:ContributedCapitalMember 179107012016-10-012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012016-10-012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 179107012017-09-30fsa:ContributedCapitalMember 179107012017-09-30fsa:RetainedEarningsMember 179107012017-09-30fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember iso4217:DKK