ROSKILDE HØRECENTER ApS

Stationscentret 4, 1 tv

4000 Roskilde


Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
22/05/2019
Lone Pedersen
Dirigent
(Urevideret)

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenROSKILDE HØRECENTER ApS
Stationscentret 4, 1 tv
4000 Roskilde
Telefonnummer:46324654
CVR-nr:31491622
Regnskabsår:01/01/2018 - 31/12/2018
RevisorRegistreret revisor Mette Storgaard Høffner
Kostskolevej 5-7
2880 Bagsværd
DK Danmark
CVR-nr:18897385
P-enhed:1003598782

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for ROSKILDE HØRECENTER ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Roskilde, den 16/05/2019

Direktion
Lone PedersenRevisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til anpartshaverne i Roskilde HøreCenter ApS

Baseret på selskabets bogføring samt oplysninger fra ledelsen har jeg ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Roskilde HøreCenter ApS for perioden 1. januar – 31. december 2018.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven samt FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.Bagsværd, 16/05/2019Mette Storgaard Høffner , mne11058

Registreret revisor Mette Storgaard Høffner
CVR: 18897385

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

 

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

 

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

 

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

 

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

 

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.m.

 

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelser fra offentlige myndigheder.

 

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, samt udbytter af danske og udenlandske værdipapirer.

 

Skat af årets resultat
Sammensættes af den skat, der skal betales vedrørende årets skattepligtige indkomst samt ændringer i den opgjorte udskudte skat. Udskudt skat afsættes med 22% vedrørende forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

 

Tillæg, fradrag og godtgørelser m.v. vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle poster.

 

Selskabet er sambeskattet med Roskilde HøreCenter Holding ApS. Skatten fordeles mellem selskaberne i det forhold selskaberne bidrager med negativ eller positiv indkomst.

 

Balance

Balancen opstilles i kontoform.

 

Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler, inventar og indretning af lejede lokaler er optaget til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

 

Indretning af lejede lokaler indeholder tillige småaktiver i forbindelse med indretning af ny forretning. For indeværende år er der restafskrevet, da forretningesstedet er lukket.

Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid på 5 år.

 

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 13.500 pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret.

 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Nedskrivning for imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Værdipapirer

Værdipapirer der er indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles

 til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

 

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

 

 

 

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat acontoskatter.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

 

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

Note 2018 2017
kr. kr.
Bruttoresultat 1.903.985 2.208.877
Personaleomkostninger 1 -1.517.177 -1.479.632
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -4.324 -901
Resultat af ordinær primær drift 382.484 728.344
Andre finansielle indtægter 3.405 11
Øvrige finansielle omkostninger -37.109 -8.816
Ordinært resultat før skat 348.780 719.539
Skat af årets resultat 2 -77.097 -159.322
Årets resultat 271.683 560.217
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 110.000 110.000
Overført resultat 161.683 450.217
I alt 271.683 560.217

Balance 31. december 2018

Aktiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 16.394 20.718
Materielle anlægsaktiver i alt 16.394 20.718
Anlægsaktiver i alt 16.394 20.718
Fremstillede varer og handelsvarer 169.519 121.052
Varebeholdninger i alt 169.519 121.052
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 280.845 163.917
Udskudte skatteaktiver 1.783 2.628
Andre tilgodehavender 17.753 6.304
Periodeafgrænsningsposter 114.914 47.110
Tilgodehavender i alt 415.295 219.959
Andre værdipapirer og kapitalandele 467.318 490.307
Værdipapirer og kapitalandele i alt 467.318 490.307
Likvide beholdninger 928.336 972.097
Omsætningsaktiver i alt 1.980.468 1.803.415
Aktiver i alt 1.996.862 1.824.133

Balance 31. december 2018

Passiver

Note 2018 2017
kr. kr.
Registreret kapital mv. 125.000 125.000
Overført resultat 1.054.993 893.310
Forslag til udbytte 110.000 110.000
Egenkapital i alt 1.289.993 1.128.310
Leverandører af varer og tjenesteydelser 351.144 270.852
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 8.523 4.922
Skyldig selskabsskat 61.939 154.777
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 285.263 265.272
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 706.869 695.823
Gældsforpligtelser i alt 706.869 695.823
Passiver i alt 1.996.862 1.824.133

Noter

1. Personaleomkostninger

  2018 2017
  kr. t.kr.
Gager 1.389.489 1.360
Pensioner 93.187 89
Forsikringer 10.003 8
Kørselsgodtgørelse 7.528 8
Dagpengerefusioner -1.627 -3
Udgifter til social sikring 10.827 8
Regulering feriepengeforpligtelse 7.770 10
  1.517.177 1.480

 

 

2. Skat af årets resultat

  2018 2017
  kr. t.kr.
Aktuel skat 76.252 157
Ændring af udskudt skat 845 2
  77.097 159

 

3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabet sælger og tilpasser høreapparater og yder beslægtede serviceydelser.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der påhviler ikke selskabet andre forpligtelser udover de for branchen sædvanlige.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet bankgaranti på kr. 110.000 for huslejedepositum i Roskilde.

 

Selskabet er sambeskattet med modervirksomheden Roskilde HøreCenter Holding ApS. Moderselskabet Roskilde HøreCenter Holding ApS er administrationsselskab i sambeskatningen. Selskabet hæfter sammen med modervirksomheden solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. De sambeskattede selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat.

 

 

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

2018
Gennemsnitligt antal ansatte 3
false false false true 01/01/2017 31/12/2017 Andre erklæringer uden sikkerhed Mette Storgaard Høffner Kostskolevej 5 2880 Bagsværd 314916222018-01-012018-12-31 314916222018-01-012018-12-311 314916222018-01-012018-12-310 314916222018-01-012018-12-312 314916222017-01-012017-12-31 314916222018-01-012018-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222017-01-012017-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 314916222018-01-012018-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222017-01-012017-12-31fsa:RetainedEarningsMember 314916222018-12-31 314916222017-12-31 iso4217:DKK