CERA EL & VVS ApS

Pile Alle 41, kl

2000 Frederiksberg


Årsrapport

1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
01/07/2017
Kristian Rosenvold
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenCERA EL & VVS ApS
Pile Alle 41, kl
2000 Frederiksberg
Telefonnummer:70707225
CVR-nr:33245971
Regnskabsår:01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Der er dagsdato aflagt årsrapport for regnskabsåret 1. januar -31 december 2016 for ANDELSVURDERINGER.DK APS


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven.

Den valgte regnskabspraksis anses at værende hensigtsmæssig, og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og financielle stilling pr. 31. december 2016.


Frederiksberg, den 01/07/2017

Direktion
Kristian RosenvoldLedelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i rådgivende ingeniør og arkitektydelser.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Størstedelen af tidligere medejere er købt ud.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten for ANDELSVURDERINGER.DK APS er aflagt i overensstemmelse med regnskabsloves bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

 

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. Herunder indregnes værdiregulering af financielle aktiver og passiver. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

 

Resultatopgørelse

Bruttofortjenesten indeholder nettoomsætningen, driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber hat fundet sted inden årets udgang, såfremt  indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes eksklusib moms og afgifter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændringer i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til året resultat.

 

Balance

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag for akkumueret afskrivning og nedskrivninger.

Der foretages linær afskrivninger på anlæg, driftsmidler og inventar. Småaktiver med under kr. 12.000 pr enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Note 2016 2015
kr. kr.
Nettoomsætning 895.000 50.444
Vareforbrug -229.000
Eksterne omkostninger -98.000 -378
Bruttoresultat 568.000 -2.353
Personaleomkostninger -507.000 -57.833
Resultat af ordinær primær drift 61.000 -60.186
Øvrige finansielle omkostninger 2.000 -25
Ordinært resultat før skat 63.000 -60.211
Skat af årets resultat 13.860
Årets resultat 76.860 -60.211
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -60.211
I alt -60.211

Balance 31. december 2016

Aktiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 153.339 12.977
Tilgodehavender i alt 153.339 12.977
Likvide beholdninger 45.827 44.123
Omsætningsaktiver i alt 199.166 57.100
Aktiver i alt 199.166 57.100

Balance 31. december 2016

Passiver

Note 2016 2015
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 7.838
Overført resultat 62.762 -60.210
Egenkapital i alt 142.762 -52.372
Modtagne forudbetalinger fra kunder -125.125
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.737 13.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder 79.056
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 100.736 88.999
Periodeafgrænsningsposter 7.473
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 56.404 109.472
Gældsforpligtelser i alt 56.404 109.472
Passiver i alt 199.166 57.100

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i rådgivende ingeniør og arkitektydelser.

 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

 

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Størstedelen af tidligere medejere er købt ud.

false false false false true 01/01/2015 31/12/2015 Ingen bistand kr@cera.dk Nørreeng 4 2950 Vedbæk 332459712016-01-012016-12-31 332459712016-01-012016-12-310 332459712015-01-012015-12-31 332459712016-01-012016-12-31fsa:RetainedEarningsMember 332459712015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 332459712016-12-31 332459712015-12-31 iso4217:DKK