PROCON VVS ApS

Ved Amagerbanen 13

2300 København S


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2016
Cesar Rodrigo Salinas Godoy
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenPROCON VVS ApS
Ved Amagerbanen 13
2300 København S
CVR-nr:35226249
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar - 31. december 2015 for Procon VVS ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 31/05/2016

Direktion
Cesar Rodrigo Salinas Godoy

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Betingelserne for fravalg af revision er opfyldt. Selskabet har fravalgt revision for indeværende og kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er at drive VVS og Blikkenslagerforretning samt aktiviteter som knytter sig hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Det realiserede resultat er som forventet. 

Usædvanlige forhold

Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning og måling.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som vurderes at have en væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

Selskabets regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Tilsvarende indregnes forpligtelser i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor.

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

 

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens kurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

 

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætning ikke oplyst i årsrapporten.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

 

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

 

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

 

Driftsmidler og inventar 5-10 år

 

Aktiver med en anskaffelsespris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består af anslåede og skønnede forudbetalte omkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.  

 

Igangværende arbejder 

Igangværende arbejder opgøres til forventet salgsværdi målt efter en estimeret færdiggørelsesgrad. Såfremt der er tab på en sag nedskrives hele det forventede tab på sagen. 

 

Leasingkontrakter 

Alle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat føres på mellemregningskonto med moderselskabet ultimo regnskabsåret som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

 

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, fx vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

 

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

 

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 1.946.208 2.897.258
Personaleomkostninger 1 -1.844.364 -2.816.569
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -58.782 -49.810
Resultat af ordinær primær drift 43.062 30.879
Andre finansielle indtægter 2.013 634
Øvrige finansielle omkostninger -29.466 -9.822
Ordinært resultat før skat 15.609 21.691
Skat af årets resultat 2 -5.195 -21.145
Årets resultat 10.414 546
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat 10.414 546
I alt 10.414 546

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 127.836 170.133
Indretning af lejede lokaler 44.018 60.503
Materielle anlægsaktiver i alt 171.854 230.636
Deposita 106.483 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 106.483 10.000
Anlægsaktiver i alt 278.337 240.636
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 436.235 494.042
Igangværende arbejder for fremmed regning 300.624 233.344
Andre tilgodehavender 0 10.193
Periodeafgrænsningsposter 64.651 41.461
Tilgodehavender i alt 801.510 779.040
Likvide beholdninger 40.200 113.372
Omsætningsaktiver i alt 841.710 892.412
Aktiver i alt 1.120.047 1.133.048

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 24.317 13.903
Egenkapital i alt 3 104.317 93.903
Hensættelse til udskudt skat 10.311 8.466
Hensatte forpligtelser i alt 10.311 8.466
Leverandører af varer og tjenesteydelser 483.983 296.111
Skyldig selskabsskat 3.350 7.586
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 518.086 726.982
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.005.419 1.030.679
Gældsforpligtelser i alt 1.005.419 1.030.679
Passiver i alt 1.120.047 1.133.048

Noter

1. Personaleomkostninger

  2015 2014
  kr. kr.
Løn og gager 1.631.043 2.442.892
Pensionsbidrag 167.580 309.222
Andre omkostninger til social sikring 45.741 64.455
  1.844.364 2.816.569

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 3.350 5.023
Ændring af udskudt skat 1.845 3.375
Regulering udskudt skat, tidligere år 0 10.184
  5.195 21.145

 

3. Egenkapital i alt

  Selskabskapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 13.903 93.903
Årets resultat 0 10.414 10.414
Egenkapital ultimo 80.000 24.317 104.317
 

 

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Cesar Rodrigo Salinas Godoy

false false false false false 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Kasper W. Holm Melchiorsvej 5 2920 Charlottenlund 352262492015-01-012015-12-31 352262492015-01-012015-12-310 352262492014-01-012014-12-31 352262492015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 352262492014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 352262492015-12-31 352262492014-12-31 iso4217:DKK