JANS GULVAFSLIBNING ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31/05/2015
Steffen Klausen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJANS GULVAFSLIBNING ApS
Guldborghave 50
4862 Guldborg
CVR-nr:31884446
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
BankforbindelseMøns Bank
Svend Gønges Torv 10
4720 Præstø

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for 1/1-31/12-2014 for Jan`s Gulvafslibning ApS.

 

Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Selskabets ledelse anser den valgte regskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passsiver, finansielle stilliong samt resultat.

 

Fravalg af revision af årsrapporten for 2014.

 

Selskabet aflægger regnskab efter reglerne for selskaber i regnskabsklasse B, og selskabet har ikke i to på hinanden følgende år overskredet to af følgende størrelsesgrænser.

 

Balancesum 4,0 mio kr.

Nettoomsætning på 8 mio kr.

Gennemsnitlig antal helårsbeskæftiget på 12.

 

På baggrund heraf er der på generalforsamlingen truffet beslutning om, at revision for selskabet fravælges for det kommende regnskabsår 2015.


Nykøbing F, den 31/05/2015

Direktion
Jan Ivan Kviatkowski
Direktør
Heinrich Kwiatkowski
DirektørAnvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

 

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risiko overgang til køber har fundet sted inden årets udgang.

 

Periodisering

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt.

Balance

Ejendomme

Måles til anskaffelsepris med tillæg af forbedringer.

 

Driftsmilder

Afskrives liniært over 3-5 år. Småanskaffelser under 12.600 afskrives direkte i resultatopgørelsen.

 

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab efter vurdering af enkelte debitorer.

 

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

 

Udbytte

Udbytte som  forventes udbetalt for året, vises som en forpligtelse under kortfristet gæld.

 

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2013
kr. kr.
Nettoomsætning 3.045.788 2.063.740
Eksterne omkostninger -561.994 -373.853
Bruttoresultat 2.483.794 1.689.887
Personaleomkostninger 1 -2.051.062 -1.426.637
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver -5.517 -64.697
Resultat af ordinær primær drift 427.215 198.553
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver 78.566 62.775
Andre finansielle indtægter 336 52
Øvrige finansielle omkostninger -59.775 -83.985
Ordinært resultat før skat 446.342 177.395
Ekstraordinært resultat før skat 446.342 177.395
Skat af årets resultat -97.812 -50.555
Årets resultat 348.530 126.840
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen 80.000 50.000
Overført resultat 268.530 76.840
I alt 348.530 126.840

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Grunde og bygninger 1.987.926 1.764.988
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 228.251 69.193
Materielle anlægsaktiver i alt 2.216.177 1.834.181
Anlægsaktiver i alt 2.216.177 1.834.181
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 509.000 444.443
Andre tilgodehavender 44.303 105.227
Tilgodehavender i alt 553.303 549.670
Likvide beholdninger 132.913 311.129
Omsætningsaktiver i alt 686.216 860.799
Aktiver i alt 2.902.393 2.694.980

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2013
kr. kr.
Registreret kapital mv. 126.000 126.000
Overført resultat 1.421.857 1.123.327
Forslag til udbytte -80.000 -50.000
Egenkapital i alt 1.467.857 1.199.327
Hensættelse til udskudt skat 557 0
Hensatte forpligtelser i alt 557 0
Gæld til realkreditinstitutter 641.638 693.982
Langfristede gældsforpligtelser i alt 641.638 693.982
Gæld til realkreditinstitutter 26.000 23.068
Gæld til banker 0 363.222
Leverandører af varer og tjenesteydelser 40.741 15.292
Skyldig selskabsskat 214.701 117.446
Anden gæld 430.899 232.643
Forslag til udbytte for regnskabsåret 80.000 50.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 792.341 801.671
Gældsforpligtelser i alt 1.433.979 1.495.653
Passiver i alt 2.902.393 2.694.980

Noter

1. Personaleomkostninger

  2014 2013
  kr. kr.
Løn og gage 1979323 1324771
Pensionsbidrag 0 0
Andre omkostninger til social sikring 171739 101866
  2051062 1426637

Der har været 6 ansatte i året

2. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

 

Jan Ivan Kwiatkowski, Guldborghave 50, 4862 Guldborg

Heinrich Kwiatkowski, Bagvej 12, Majbølle, 4862 Guldborg

 

01/01/2013 31/12/2013 Ingen bistand KB Revision & Rådgivning ApS Enighedsvej 59 4800 Nykøbing F 318844462014-01-012014-12-31 318844462014-01-012014-12-310 318844462014-01-012014-12-311 318844462013-01-012013-12-31 318844462014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 318844462013-01-012013-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInEquityMember 318844462014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 318844462013-01-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 318844462014-12-31 318844462013-12-31 iso4217:DKK