JLBK ApS

Løgten Østervej 95

8541 Skødstrup


Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
25/03/2016
Jacob Linde
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenJLBK ApS
Løgten Østervej 95
8541 Skødstrup
Telefonnummer:26251685
CVR-nr:32325653
Regnskabsår:01/01/2015 - 31/12/2015

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for JLBK ApS.

 

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Skødstrup, den 25/03/2016

Direktion
Jacob Linde

Line Stoltze Norlander


Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulent- og administrationsvirksomhed

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som væsentligt har påvirket den finansielle stilling.Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten for JLBK ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

 

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med danske koncernforbundne virksomheder.

 

JLLN Holding ApS fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af JLLN Holding ApS.

 

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

 

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balance

Aktiver
 

Omsætningsaktiver

 

Tilgodehaveder

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, opgjort som pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

 

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som indregnes under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

 

Passiver

 

Kortfristede gældsforpligtelser

 

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

 

Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregnings-adgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

 

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Udbytteudlodning, der foreslås vedtaget på generalforsamlingen, indregnes som en gældsforpligtelse.

 

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter selskabsskat, gæld til tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris.

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

Note 2015 2014
kr. kr.
Bruttoresultat 46.506 129.262
Personaleomkostninger 0 0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 0 0
Resultat af ordinær primær drift 46.506 129.262
Andre finansielle indtægter 1 2.560 4.248
Ordinært resultat før skat 49.066 133.510
Skat af årets resultat 2 -11.530 -32.710
Årets resultat 37.536 100.800
Forslag til resultatdisponering
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser 37.535 100.800
Overført resultat 1 0
I alt 37.536 100.800

Balance 31. december 2015

Aktiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.969 20.156
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 85.218 150.748
Tilgodehavender i alt 87.187 170.904
Likvide beholdninger 3.841 21.207
Omsætningsaktiver i alt 91.028 192.111
Aktiver i alt 91.028 192.111

Balance 31. december 2015

Passiver

Note 2015 2014
kr. kr.
Registreret kapital mv. 51.000 51.000
Overført resultat 1
Egenkapital i alt 3 51.001 51.000
Skyldig selskabsskat 0 32.710
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring 2.492 7.601
Forslag til udbytte for regnskabsåret 37.535 100.800
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 40.027 141.111
Gældsforpligtelser i alt 40.027 141.111
Passiver i alt 91.028 192.111

Noter

1. Andre finansielle indtægter

  2015 2014
  kr. kr.
Renter - tilknyttet virksomhed 2.560 4.248
  2.560 4.248

2. Skat af årets resultat

  2015 2014
  kr. kr.
Aktuel skat 11.530 32.710
Ændring af udskudt skat 0 0
Regulering vedrørende tidligere år 0 0
  11.530 32.710

3. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført overskud Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 51.0000 0 51.000
Årets resultat   37.536 37.536
Udloddet ordinært udbytte   -37.535 -37.535
Egenkapital ultimo 51.000 1 51.001

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser

false 01/01/2014 31/12/2014 Ingen bistand Jacob Linde Løgten Østervej 95 8541 Skødstrup 323256532015-01-012015-12-31 323256532015-01-012015-12-310 323256532015-01-012015-12-311 323256532014-01-012014-12-31 323256532015-01-012015-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 323256532014-01-012014-12-31fsa:ProposedDividendRecognisedInLiabilitiesMember 323256532015-01-012015-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323256532014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 323256532015-12-31 323256532014-12-31 iso4217:DKK