AARHUS VVS ApS

Årsrapport

1. januar 2014 - 31. december 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
12/06/2015
Jørgen Hansen
Dirigent

Virksomhedsoplysninger

VirksomhedenAARHUS VVS ApS
Holme Parkvej 165
8270 Højbjerg
Telefonnummer:40104486
CVR-nr:34600708
Regnskabsår:01/01/2014 - 31/12/2014
RevisorMN Revision og Rådgivning
Egå Havvej 25, 1 th
Egå
DK Danmark
CVR-nr:30318269
P-enhed:1013127375

Ledelsespåtegning

Selskabets ledelse har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2014.

 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

 

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Aarhus, den 11/06/2015

Direktion
Ole Nikolaj Frandsen

Jørgen Hansen
Bestyrelse
Ole Nikolaj Frandsen

Jørgen Hansen
Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder og forventer ved næste regnskabsafslutning at opfylde betingelserne i årsregnskabsloven om fritagelse for revision, hvorfor det indstilles til generalforsamlingen, at revision undlades i videst muligt omfang. Som følge heraf skal der ikke vælges revisor.

Den uafhængige revisors erklæring om review

Til kapitalejerne i AARHUS VVS ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for AARHUS VVS ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Egå, 11/06/2015Mogens Nygård
Statsaut. Revisor
MN Revision og Rådgivning

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

 

Afskrivning på driftsmateriel foretages lineært med 20 % p.a., for anskaffelsesårets vedkommende forholdsmæssigt for en del af året.

 

Skat af årets resultat beregnes som skatten af årets regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke skattemæssige poster. I det omfang skattebetaling udskydes ved at foretage skattemæssige merafskrivninger eller lignende, hensættes beløbet som udskudt skat.

 

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentetillæg og -fradrag medtages under skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Driftsmateriel til en anskaffelsespris pr. enhed under den skattemæssige grænse for småanskaffelser udgiftsføres som driftsudgifter.

 

Varelager og igangværende arbejder opgøres til nettokostpris uden tillæg af indirekte omkostninger.

 

Tilgodehavender optages til den værdi, de efter en forsigtig vurdering forventes at kunne indbringe.

 

Udskudt skat hensættes med 24,5 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Et eventuelt skatteaktiv medregnes i det omfang dette efter selskabets forhold forekommer rimeligt.

 

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret hensættes som gæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2014 - 31. dec 2014

Note 2014 2012/13
kr. kr.
Bruttoresultat 54.670 70.236
Personaleomkostninger -101.406 -10.000
Resultat af ordinær primær drift -46.736 60.236
Ordinært resultat før skat -46.736 60.236
Ekstraordinært resultat før skat -46.736 60.236
Skat af årets resultat 11.527 -15.339
Årets resultat -35.209 44.897
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -35.209 44.897
I alt -35.209 44.897

Balance 31. december 2014

Aktiver

Note 2014 2012/13
kr. kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.442 11.604
Tilgodehavender i alt 13.442 11.604
Likvide beholdninger 128.081 178.915
Omsætningsaktiver i alt 141.523 190.519
Aktiver i alt 141.523 190.519

Balance 31. december 2014

Passiver

Note 2014 2012/13
kr. kr.
Registreret kapital mv. 80.000 80.000
Overført resultat 9.687 44.897
Egenkapital i alt 1 89.687 124.897
Skyldig selskabsskat 3.812 15.339
Anden gæld 48.024 50.283
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 51.836 65.622
Gældsforpligtelser i alt 51.836 65.622
Passiver i alt 141.523 190.519

Noter

1. Egenkapital i alt

  Virksomheds-kapital Overført resultat Ialt
  kr. kr. kr.
Saldo primo 80.000 44.897 124.897
Årets resultat 0 -35.209 -35.209
Egenkapital ultimo 80.000 9.687 89.687

 

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet har været virksomhed indenfor VVS
installationer, service, mindre om- og tilbygninger samt aktiviteter
i tilknytning hertil.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

01/08/2012 31/12/2013 Den uafhængige revisors erklæringer (review) Mogens Nygård Egå Havvej 25C 8250 Egå 346007082014-01-012014-12-31 346007082014-01-012014-12-311 346007082014-01-012014-12-310 346007082014-01-012014-12-311 346007082014-01-012014-12-310 346007082014-01-012014-12-311 346007082012-08-012013-12-31 346007082014-01-012014-12-31fsa:RetainedEarningsMember 346007082012-08-012013-12-31fsa:RetainedEarningsMember 346007082014-12-31 346007082013-12-31 iso4217:DKK